1. Ɲànɂan gi ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛnjóocǎnrì?

Kòlòcɔlɔɔ̀ i caa wòlò sìíẁ i pye fundànrà wúo tárì naan. Wi n tárì ní di yaarì myɛn sánga níì cán syɔɔn ye n wi dɛ́nnɛn. Ciɛ̀rì ga pye wi à kerigèlè kèlè kpéɂele jàngo wò myɛn i fundànrà taa tárì tɛ́ɛyɛ myɛn ni. Kerigèlè myɛn ge syɔɔn ye fɔ̀ɔri lè wi à kè myɛn laɂa ya.Zyeremii 29:11 kàlà.

Syɔɔn ye fànɲúngà faala ga gbàn n fungbǎngì kèle, yaamì wàla kùuẁ kwɔ́ɔ í. Koro ni ki myɛn ní syɛɛnjóocǎnrà i beè. Ciɛ̀rì ga pye, Kòlòcɔlɔɔ̀ à syɔɔn ye fànɲúnyì myɛn kwɔ́ɔ laɂa yaà si wìyɛɛ̀ fàngì teleɂe. Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnbèlè à yɛɛɲinge fundànrà taa náan tárì naan.Ezayi 25:8; 33:24; Danyɛli 2:44 kàlà.

2. Ɲànɂan gí syɛɛnjóocǎnrì kéele gbàn níjanɂàn?

Sani fɔ̀rɔgì i kwɔ́ɔ lè fwɔ́ɔ Kòlòcɔlɔɔ̀ i syɛnpeebèlè myɛn kálagi bìí ɲinige tárì naan. (Sofonii 2:3) Lǎlì lìí ni gè bee à kpéɂele? kerigèlè ge syɔɔn ye pala níjanɂàn lè, Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì màan téè ge syɛ́ɛnrì jo. Tɔliẁ kafɔ̀rɔ̀gele n gi tɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɛ́nnɛn lǎlì n nùunì.2 Timɔte 3:1-5 kàlà.

3. Ɲànɂan wòlò yala kpéɂele?

Wòlò n yala wo tanmannan taa Kòlòcɔlɔɔ̀ kéelì naan wi Syɛ́ɛnrì ni, di lè Biibileẁ. Wi i ɲiɛn wòlò man àmɛ̀n tofɔjànwɔ̀n lɛtiri ɲiɛn lè. Biibileẁ i gi tèe kanmì bè naan wòlò à gbǎn sìcǎnwɔ̀n taa nijanɂàn si wúɔ ba sìbàngwɔ́ɔẁ taa ɲànɂànnan náan tárì naan. Gi n cán, gi à pèlè bɛɛn mɔn i dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n taa Biibileẁ cánnan ni. Biibileẁ tanmannan nàfaa n kpɔɂɔ gbànɂan man, gè bee naan mɔn à kɔ wà yaɂa wi mɔn faannan mɔn i bɔ̀nnɔ̀n wi ni i.Kàseegèle 29:25; Tɛ̀ɛnnɛ 14:6, 7 kàlà.