Mɔn i sɔ̀ngí lé...

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ wi?

  • syɔɔn ye pɛɛ?

  • wàà níkwɔ́ɔ wi?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Duluɲanẁ myɛn i ɲiɛn wobeew kɔ́yɔ ni.”1 Zyan 5:19.

“Kòlòcɔlɔɔ̀ jáaw i maa [...] bi ba dazɔɔnw kapyegélē kálagi.”1 Zyan 3:8.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

Wàà gi cán gèè naan lè duluɲanẁ ɲiɛn ni tɔ́ɔrɔ́.Tɛ̀ɛnnɛ 12:12.

Gèè kéele naan wòlò yɛlɛ wo tágá gí naan, wòlò duluɲanẁ à ba sángá bìí ɲɔɔn.1 Zyan 2:17.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGÁ LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérígèlè náan taanri kéele naan:

  • Sùtánnán fǎngì n too n kwɔ́ɔ. Zyèova n gí yìrìgè gí naan bìí Sùtánnán fànvúulì láɂá syɔɔn ye naan. Wi n ɲɔnfaliga láa níì jo, “woro a kwɔ́ɔ [...] Dàzɔɔnw naan” ní wi gálàgíẁ ní.Heburubèle 2:14.

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ n Zyèzu Kírísì ɲɛ́nnɛ́n n wòlò waa duluɲanẁ kàràgí. Zyèzu i ɲiɛn funbɛɛnrɛ̀ naan ní ɲinimɛ̀n fùn duluɲanẁ ní wi lè sɔ̀ngùmɔ̀n fùun. N yɛlɛ ní Zyèzu fǎngí ní Kòlòcɔlɔɔ̀ n ɲɔnfaliga kaan: “Wi à nyinimɛ̀n taa foomɔfɔw ní fɔ̀ngɔfɔw naan [...] Wi be nyúnyi syɔɔ námáráẁ, ní tanɂánrì ma.”Ŋúnuyi 72:13, 14.

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ o finɛ í. Biibiléẁ n jo káɲɛnɂɛ̀n naan: “Kòlòcɔlɔɔ̀ si a wɔ́ɔ gbǎn finɛ yi.” (Heburubèle 6:18) Zyèova gá joo bì kéelàà kpéɂélé wi ì lí sángá n kpéɂélé! (Ezayi 55:10, 11) “Lǎli naa ni pe a wɔ́ɔ dulunyanw naa fànɂànfɔ́lɔ́ nɛnɛ yirige kàfugi naan.”Zyan 12:31.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Mɛ̀ɛ́n duluɲanẁ à ba pye wi fǎngì gá baà fàlì?

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kaangi yíbégì bée naan ŊÚNUYI 37:10, 11TƐ̀ƐNNƐ 21:3, 4 ni.