A mɔn joo lé...

  • tànmángì gi?

  • wálíẁ wi?

  • wàlá keelàà níkwɔ́ɔ?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Fundààngbɔ́ɔrɔ i ɲiɛn be ma, bèle be Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnri lúro lè ní wɔ́ɔ i taanri di na.”Luki 11:28, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

Tànmángì taa ganmàn.Efɛzi ye 5:28, 29.

Wò gá ni wòyɛɛ̀ kpɔ́ɂɔgi gi n tɛ́nnɛ́n.Efɛzi ye 5:33.

Ŋɔ́ndaálì taa ganmàn.Mariki 10:6-9.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGÁ LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérigèle naan siin kéele naan:

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ wi ɲiɛn narigbaayi ɲúngo. Biibiléẁ n joo narigbaayi myɛ n yi mɛ́ɛgi taa [...] Zyèova Kòlòcɔlɔɔ̀ mán. (Efɛzi ye 3:14, 15) Wòlò à gbǎn jo, bɛ̀ɛ́li i ɲiɛn narigbáagì ni níì cán Zyèova wi ɲiɛn gi faanfɔw. Mɛ̀ɛ́n ge be jo?

    Mɔn sɔngimì naan: mɔn gá yalíi tàànrà lìì ní i caa bi di sɔɂɔgánmì cán, wìí mɔn yɛlɛ mɔn í yíbé? Gèè ní gi sín lè, di sɔɂɔfɔ́ẁ mɔn yɛlɛ yíbé.

    N yɛlɛ ní gèè bee ni, wòlò gá ni caa bi narigbaacǎngì yayígélére cán, gi kpéɂélé gánmì gi ɲiɛn wòlò í da Zyèova wélé, woro wi lè narigbaacǎngì faanfɔlɔ̀.Sélimɛ 2:18-24.

  • Wòlò kéelì n kpɔ́ɂɔ́ Kòlòcɔlɔɔ̀ mán. Narigbaáyì à gbǎn cìlìgè yi gá ni Zyèova lálíẁ wélé, lálíẁ wèè wi yɛlɛ ní wi syɛ́ɛnrì ní. Ɲànɂán naan? “Níì cán wòlò kéelì n kpɔ́ɂɔ́ wì mán.” (1 Pyɛri 5:6, 7) Wòlò tɔ̀nnɔ̀n taárì kéele i ɲiɛn Zyèova zɔ̀ɔ́nẁ naan. Wi lálíẁ sí i kòró beè làla o làla!Kàseegèle 3:5, 6; Ezayi 48:17, 18.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Mɛ̀ɛ́n mɔn à gbǎn pye nàjàɔn, cecàɔn, wàla tofɔjàɔn ní nàfɔjàɔn?

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kangi yíbégì bée naan EFƐZI YE 5:1, 2KƆLƆSI YE 3:18-21 ni.