Da syé fungò man

Fɔ̀rɔ́gì à kwɔ́ɔ lé bìí ɲan?

Fɔ̀rɔ́gì à kwɔ́ɔ lé bìí ɲan?

A mɔn joo lé...

  • ɛɛn?

  • ĕɂe?

  • pètɛ́tì?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Kòlòcɔlɔɔ̀ [...] a ba ɲatimi myɛ tùuni bi láɂa be ɲapiigèle na, kùu sáà ni pye yaa í, wàlá fɔ̀rɔɂɔ̀, sùpiwara n naan fàrà yaami na.”​—Tɛ̀ɛnnɛ 21:3, 4, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

Gèè gi wòlò kaan a wòlò tága n cán Kòlòcɔlɔɔ̀ bà wi fɔ̀rɔ́gì cáan wòlò naan í.​—Zyaki 1:13.

Ŋɔ́ndaala a pye yèlè fúnyì ni yèlè ga gi cán gèè Kòlòcɔlɔɔ̀ sɔ̀ngi lè yèlè fɔ̀rɔ́gì kàbanga naan.​—Zakarii 2:8.

Fundaanra lǎli ni lè fɔ̀rɔ́gì myɛ a kwɔ́ɔ.​—Ŋúnuyi 37:9-11.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGÁ LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérígèlè náan siin kéele naan:

  • Fɔ̀rɔ́gì ní sìnzínmì n Kòlòcɔlɔɔ̀ bɛɛn. Miiri mɛ̀ɛ̀ Zyèova Kòlòcɔlɔɔ̀ da gi ɲan wiyɛɛ naan lè, lǎli ni wi syɛɛnbèle da ni ɲinimɛ-fùn wɔɂɔli wɔɂɔ lè booma ni. Biibiléẁ n joo pe màa ni cɛɛn “bele be fǎngi gbàn be naan ní i be wɔɂɔ lè bele be yɛ́ɂɛmán.”​—Jàbɔbèle 2:18.

    Kòlòcɔlɔɔ̀ sɔ̀ngúmi n kpɔɂɔ wɔɂɔgi fwɔɔlɔ kàbanga na. Níì cán Biibiléẁ n joo “kɔ́yee yi tɛɛlɛ-fùn sísyaan ŋuu lè” yi n wi bɛɛn.​—Kàseegèle 6:16, 17.

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ i wòlò nibin nibin kéeli sɔ̀ngi. Syɔɔn o syɔɔn n wi tiinma fɔ̀rɔ́gì cán. “Á Zyèova si wɔ́ɔ n wo myɛ woɂo cán.”​—2 Cányi kèlē 6:29, 30.

    Wi fǎngi bariga ni, cɛɛri ga pye Zyèova a fɔ̀rɔ́gì láɂa syɔɔn o syɔɔn naan. (Matye 6:9, 10) Lǎli be ni, wi a be kɛɛlɛ ni funɲinge ni bele be lúro káɲɛnɂɛ̀n naan wì mán lè.​—Kapyegèle 17:27; 2 Korɛnti ye 1:3, 4.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Ɲànɂán naan Zyèova wòlò yaɂa wɔɂɔgi ni?

Biibiléẁ i syɛɛnlurugoro kaangi yibegi bee naan WƆRƆMI YE 5:122 PYƐRI 3:9 ni.