Da syé fungò man

Gìí gi ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì?

Gìí gi ɲiɛn Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì?

Mɔn i sɔ̀ngí lé gi i ɲiɛn...

 • yarigàà féléɂe mɔn zɔɔ́nẁ ni?

 • jooganmàn?

 • fàngàà féléɂe ɲɛ̀nɂɛ́nnì ni?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Ɲɛ̀ɂɛni Kolocɔlɔɔ a fàngaa télege, gee gi lè ki a tée kalagi i.”—Danyɛli 2:44, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

“Jaafɔlɔ n kaan wolo man, fǎngi a taɂa wi fókaannyunyi nan.”—Ezayi 9:5.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

 • Fànzíngì bárígá ni mɔn à tɔ̀nnɔ̀n taa.—Ezayi 48:17, 18.

 • Duluɲanvɔ́nẁ bée ni syìíẁ à pye cereɲínmɛn ní fundàànrà. —Tɛ̀ɛnnɛ 21:3, 4.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGÁ LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérígèlè náan siin kéele naan:

 • Gèè Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì à kɔ́ ba kpéɂélé lè Zyèzu n gí tɛ̀ɛ̀n. Zyèzu n gí joo wi pììtanmánbèlè mán baa ɲiɛ́nrí Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì í da maan, Kòlòcɔlɔɔ̀ ɲɛ́nnɛ́n kérígèlè sí wɔ́ɔ ra kpéɂélé tárì naan. (Matye 6:9, 10) Zyèzu n gí tɛ̀ɛ̀n kánmì bèè naan ɲiɛ́nrígì bée à ba foro.

  Lǎlì ni wi pye náan tárì naan lè, Zyèzu màan ni yalíirì kanɂan kateèjíábèlè mán ní i yaábèlè pɔɂɔri, ní wɔ́ɔ i kúbèlè yìrìgí! (Matye 15:29-38; Zyan 11:38-44). Àmɛ̀n wi ɲiɛn lè Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì ɲúungo naan, Zyèzu kapyegwɔ́ɔgèlè n gí tɛ̀ɛ̀n gèè lè Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì à ba kpéɂélé wi syɛ́ɛnbèlè mán.—Tɛ̀ɛnnɛ 11:15.

 • Duluɲanẁ náan káfɔ̀rɔ̀gele n gí tɛ̀ɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì làrìbannan n nùùnnì. Zyèzu màan téè joo ní n jo sánní Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì í yɛɛ̀ɲíngì tìrìgè tárì naan lè, wòlò duluɲanẁ à fɔ̀rɔ̀ kapɛɛ́ngèlè,katekpolóyì, ní tárì cúngógbólóyo kɔ́yɔ ni.—Matye 24:3, 7.

  Wòlò i kafɔ̀rɔ́gèlè bée myɛ́n ɲaanɂan níjanɂàn. Kàjáa wòlò n tágá n cán ciɛ̀rì gá pye Kòlòcɔlɔɔ̀ fǎngì à ba kafɔ̀rɔ́gèlè beè félégéle kwɔ́ɔ.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Mɛ̀ɛ́n syìíẁ à kɔ́ ba pye Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì làlà ni?

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kangi yíbéegì bée naan ŊUNUYI 37:29 ní EZAYI 65:21-23 ni.