Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Gìí mɔn sɔ̀ngí Biibiléẁ kéele naan?

Gìí mɔn sɔ̀ngí Biibiléẁ kéele naan?

A mɔn joo lé...

  • syɔn ye sicìlimi syɛ́ɛnrɛ di?

  • tanlɛɛyɛ̀ lívírí wii?

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì di?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛɛnsɛ́bɛ́ri myɛ n yiri Kòlòcɔlɔɔ̀ nyɔ́ɔgi ni.”2 Timɔte 3:16, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

Syɛɛnlúrúgó tàànrà duluɲanẁ yíbégbóló yàà naan.Kàseegèle 2:1-5.

Lálí cànbele mɔn canɂàn o canɂàn tánɂangánmì naan.Ŋúnuyi 119:105.

Sɔ̀ngùmɔ̀n tɛ́ɛtaɂaga ɲɛ̀nɂɛ̀nanẁ kéele naan.Wɔrɔmi ye 15:4.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGÁ LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérígèlè náan taanri kéele naan:

  • Biibiléẁ syɛ́ɛnrà gá fàlì tàà ni í. Syɛ̀ɛnnɛ 40 be Biibiléẁ sɛ́bɛ́ yɛ̀ɂɛlɛ 1.600 nínge ni. Be pèlè sáaɂa gá pèyɛɛ̀ cán í. Be syɛɛnsɛ́bɛ́rì myɛ́n i ɲiɛn syɛɛnkáanga nibin ǹláa di sélìmì naan n baà nan di kwɔ́ɔmì naan.

  • Biibiléẁ tanlɛɛyɛ̀ i ɲiɛn káɲɛnɂɛ̀n. Tanlɛɛ́yì sɛ́bɛ́fɔ̀ɔlɔ i gbóo ni tɔ́ngí be tɛ́nnɛ́nmì syɛ̀ɛnnɛn naan. Kàjáa, Biibiléẁ sɛ́bɛ́fɔ̀ɔlɔ màan ni be kafɔ̀rɔ́gèlè ní be tɛ́nnɛ́nmì syɛ̀ɛnnɛn wòɂolo myɛ́n sɛ́bɛ́.2 Cányi kèlē 36:15, 16; Ŋúnuyi 51:3-6.

  • Biibiléẁ kaɲaanjooro i ɲiɛn ní tágála ní. Biibiléẁ màan jo cândɔ́nɔ́gɔ naan ní n jo Babilɔ́nì kàlɛ́ɛgì a ba kálágí láɂá yaà. Syɛ́ɛnrì bée n baà foro yɛ̀ɂɛlɛ 200 kàdoɂo mán. (Ezayi 13:17-22) Kánmì bèè naan Babilɔ́nì à ba too lè, ní wèè wi à ba wì cáan lè, wi màan gèè bée joo n yaɂa!Ezayi 45:1-3.

    Biibiléẁ kaɲaanjooràà sáaɂa n wɔ́ɔ n foro kapípíigèlè myɛ́n ni. Korò bàn wò caa Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì kàbangà naan ì?2 Pyɛri 1:21.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Tɔ̀nnɔ́nẁ wìí Kòlòcɔlɔɔ̀ syɛ́ɛnrì à gbǎn kaan mɔn mán?

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kangi yíbéegì bée naan EZAYI 48:17, 182 TIMƆTE 3:16, 17 ni.