Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Kúbèlè À gbǎn yèlè dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n lé wàlá bìí kapeeɂè pye yèlè naan? A be sèɂé i ɲiɛn lé syìì naan?

LÁAGÁNMÌ FÉLEYE