Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Ɲànɂán mɔn sɔ̀ngí ɲɛ̀nɂɛ̀nnaẁ kéele naan?

Ɲànɂán mɔn sɔ̀ngí ɲɛ̀nɂɛ̀nnaẁ kéele naan?

Wòlò duluɲanẁ...

  • à kɔ́ ba kòrò lé kánmì náan naan?

  • à kɔ́ ba tanɂan lé?

  • à kɔ́ ba ɲɔɔn lé?

 GÈÈ BIIBILÉẀ JO LÈ

“Kolocɔlɔɔ a kɔ́ ba nyatinmi myɛ tùuni bi láɂa pe nyapiigèle na, kùu a baa pye beè í, wàlá kùu káyaɂa, wàlá sùpiiwáara, wàlá yaama. Yalɛɛrì n sɔ̀lɔ n kwɔɔ.”Tɛ̀ɛnnɛ 21:3, 4, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

TƆ̀NNƆ́NẀ WÌÍ GÈÈ BÉE À GBǍN KAAN MƆN MÁN

Mɔn à ba ra fundàànrà kpéɂélé mɔn kɔ́yì fálí kéele naan.Ezayi 65:21-23.

Yaama, wàlá fɔ̀rɔ̀ɂɔ̀ fáala à ní pye beè íEzayi 25:8; 33:24.

Mɔn ní mɔn narigbaágì syɛ̀ɛnnɛn ní mɔn seɲɛ́ɛnbèlè à ba ra fundàànrà kpéɂélé yɛɛ̀ɲíngbɔ́ɔgì kéele naan.Ŋúnuyi 37:11, 29.

 WÒLÒ À GBǍN TÁGA LÉ BIIBILÉẀ SYƐƐNJÓORO NAAN?

Ɛɛn, kérígèlè náan siin kéele naan:

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ nìbin fánɂán wi ɲiɛn bìí gbǎn ɲɔnfalígì foro. Biibiléẁ ni, Zyèova Kòlòcɔlɔɔ̀ nìbin be yiri lè séeẁ myɛ́n kàfɔ́lɔ́ wi i ɲiɛn láɂála o wi fǎngì naan í. (Tɛ̀ɛnnɛ 15:3) Gè bée naan wi à gbǎn wi ɲɔnfalígì foro bìí wòlò duluɲanw sángá wi pye wojaɔn ní. N yɛlɛ ní Biibiléẁ ɲɔnsyɛ́ɛnrɛ ní, “Kolocɔlɔɔ fanɂa i nyɛ kérigèle myɛ na.”Matye 19:26.

  • Kòlòcɔlɔɔ̀ láa i ɲiɛn gí naan bìí ɲɔnfalígì foro.  Ní n cán, ki láaẁ i ɲiɛn Zyèova naan gbànɂánman bìí kúbèlé ɲán yirige.Zyɔbi 14:14, 15.

    Biibiléẁ n wɔ́ɔ n gí tɛ̀ɛ̀n Kòlòcɔlɔɔ̀ jíaw, Zyézu màan ni yaámì pɔɂɔri. Ɲànɂán naan waa ni korò kpéɂélé? Ní n cán gi màan wì dɛ́nnɛ́n. (Mariki 1:40, 41) N yɛlɛ ní wi tóoẁ fúnzɔ̀ngùmɔ̀n ní, gi láaẁ màan pye Zyézu naan bìí foomɔ̀nfɔ́bèle dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n.Zyan 14:9.

    Wòlò n yɛlɛ wo tágá gí naan Zyèova ní Zyézu i caa bì wòlò dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n wòlò í fundàànrà ní ɲɛ̀nɂɛ̀nnanẁ yɛɛ̀ɲingbɔ́ɔɂɔ taa!Ŋúnuyi 72:12-14; 145:16; 2 Pyɛri 3:9.

 MI MÌYƐƐ̀ YÍBÉ KÁNMÌ NÁAN NAAN

Mɛ̀ɛ́n Kòlòcɔlɔɔ̀ à gbǎn wòlò duluɲanẁ sángá wi pye wojaɔn ní?

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kaangi yíbégì bée naan MATYE 6:9, 10DANYƐLI 2:44 ni.