Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Liviribèlè & Burosiribèlè ní wò Biibileẁ kàlàlà kpéɂele lè

Liviribèlè ní burosiribèlè náan à gbǎn mɔn dɛ̀nmɛ̀n biibileẁ kàlàlà ni. Be láa.

 

GÌ WÉLE
Giriyáziẁ
Lísiẁ

Sing to Jehovah—New Songs

Kúbèlè À gbǎn yèlè dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n lé wàlá bìí kapeeɂè pye yèlè naan? A be sèɂé i ɲiɛn lé syìì naan?

Gii laāw i nyɛ le yele naa yele i Kányɛɛgi cán?

Syììbàngwɔ́ɔẁ Kólóɂo—A yèlè gí taa lé?

Pibilikasyɔnbèlè pèlè tɛ́ɛyà n fàlì kàjáa yi ga kɔ́ɔ̀ le n kwɔ́ɔ sɛ́bɛsangabèlè ni í.