Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Our Christian Life and Ministry—Meeting Workbook

The Life and Ministry Meeting Workbook provides the schedule and study material for the weekly Bible-reading program and one of the weekly meetings of Jehovah’s Witnesses.

 

Kàfɛri, gè náan o ɲiɛn ɛntɛrinɛ́tiẁ naan mɔn syɛ́ɛnrì ni í.

Dì à gbǎn taa syɛɛnfélegì náan ni yɛɂɛ̀ man kàlawayì ni: