Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Càlogo Biibileẁ Kàlàgele

Biibileẁ tɛ́yɛ yí kàla ní càlogo ní lè, mɔn à gbǎn ra yè beè lúro.

 

Kàfɛri, gè náan o ɲiɛn ɛntɛrinɛ́tiẁ naan mɔn syɛ́ɛnrì ni í.

Dì à gbǎn taa syɛɛnfélegì náan ni yɛɂɛ̀ man kàlawayì ni: