Da syé fungò man

Biibileẁ Ɛntɛrinɛ́tiẁ naan

Biibileẁ kàlà wàla mi woloɂorì láa. Traduction du monde nouveau Biibile n filige ní n kàlàmàn dɛnnɛn. Wi woboẁ wàla wi tiláɂà n kàrìgà n kwɔ́ɔ syɛɛnféliye syɛ́ɛnrɛ dàbàta ní kàdoɂo ni. Wi miliɲɔnbele 170 ní kàdoɂo n kaan n kwɔ́ɔ syɛ́ɛnbèlè man.

 

Kàfɛri, Traduction Du Monde Nouveau ò ɲiɛn mɔn syɛ́ɛnrì ni toliẁ ni í. Syɛɛnfélegà níkwɔɔ̀ tɛ̀n.

Dì à gbǎn taa syɛɛnfélegì náan ni yɛɂɛ̀ man kàlawayì ni: