Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Wòlò sériẁ ŋúnnuye

Ŋúnnujànyì láa yè yi lè wòlò sériẁ ní Zyèova Kòlòcɔlɔɔ̀ kpɔ̀ɂɔ̀rɔlì woyo. Ŋúnnunyì féleye myɛn i yaà.

 

Sing to Jehovah—New Songs