Da syé fungò man

Yeɂè o yeɂè sɛ́bɛbèlè

Da Tour de Garde Réveillez-Vous! kàla wàla maan be lée, n náa fàrà nɔ́nɂɔnman wovɔnrì di ɲinnigi lè làrigèlè myɛn ni.

 

GÌ WÉLE
Giriyáziẁ
Lísiẁ

Ɲànɂan naan gi yɛlɛ waa Biibileẁ Tanman?

Sing to Jehovah—New Songs

Ɲànɂán gi kpéɂele Zyèova Sérafɔbèlè séríkpaaɂa ni?

Kúbèlè À gbǎn yèlè dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n lé wàlá bìí kapeeɂè pye yèlè naan? A be sèɂé i ɲiɛn lé syìì naan?

Gii laāw i nyɛ le yele naa yele i Kányɛɛgi cán?

Syììbàngwɔ́ɔẁ Kólóɂo—A yèlè gí taa lé?

Kánmì bìí naan wò Biibileẁ tanmannan kpéɂele ní syɛ́ɛnbèlè ní?

Pibilikasyɔnbèlè pèlè tɛ́ɛyà n fàlì kàjáa yi ga kɔ́ɔ̀ le n kwɔ́ɔ sɛ́bɛsangabèlè ni í.