Da syé fungò man

Wà à kɔ́ kà sánga í

Wà à kɔ́ kà sánga í

Di kàfalimì

© 2014 © %s Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Di kàfalimì.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) wi Site Web náan sánga ní wúɔ i wi kerigèlè cɔɔnri. Wòlò ga pye wòlò ga ta níkwɔɔ̀ joo í sɛ́bɛrɛ o sɛ́bɛrɛ ní syɛɛnrɛ o syɛɛnrɛ di ɲiɛn Site Web náan naan lè, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania wi ɲiɛn di kàfɔẁ ní wúɔ i di falimì kpéɂele.

Falipye mɛ́ɛnyì

Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat í ɲiɛn Adobe Systems Incorporated falipye mɛ́ɛnyì.iTunes ní iPod i ɲiɛn Apple Inc falipye mɛ́ɛnyì. Mɛ́ɛnyì wozanyɛ̀ ní falipye mɛ́ɛnyì wozanyɛ̀ i ɲiɛn yi kàfɔbèlè wóyo.

Baaragánmì kèle ní bɛ̀ɛ́lì Site Web náan Baaragánman naan

Baaragánmì náan kèle ge mɔn kàràgi Site web náan fálí ni. Mɔn ga jée Site web náan ni, gè bee n joo mɔn n fɔ̀lɔ̀ baaragánmì náan kèle myiɛn naan. Mɔn ga cíe baaragánmì náan kèle naan wàla wi keelà fáala naan, mɔn ga yɛlɛ mɔn í jée Site web náan ni í.

Ɲànɂan gi ɲiɛn baaragánjànmì? Wòlò kàfalimì yáara di lè pibilikasyɔnbèlè, woloɂori, fòtobèlè, sɛ́bɛrì ní videobèlè (“fúngì yáara”) Site Web náan naan, mɔn à gbǎn di wéle, di láa wàla di le kàlawagì naan mɔn tiiman kaɲɔɔnnì naan. Gi ga yɛlɛ mɔn i di láa bìí para i. Ge kéele naan mɔn di láa lè, gi n yɛlɛ gi bɛ̀ ní baaragánmì kèle ní, nɔnɂɔn man kérigèlè ní:

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn i Site Web náan fúngì yáara taɂa ɛntɛrinɛ́tiẁ naan í (Site Web, Site Web wi fisyebèle lee lè, wàla tànɲɛ́nnɛngì rèzo mɛ́ɛnnàn fáala í);

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn i Site Web náan yáara láa di pye lozisiɛliwà faala tɛ́ɛgà í;

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn i Site Web náan yáarà sánga, sɛ́bɛ, wàla di pye kanmàn níkwɔɔ̀ naan í, gi ga yɛlɛ gi pye jàɂàwara kéele le í(alì gi ga pye walì fún), mɔn à wúɔ gbǎn di para í. Mɔn ga yɛlɛ mɔn i pye lozisiɛlibele lɛɛfɔlɔ bèlè be Site Web náan wiri í wàla n táriga wi naan; gi à gbǎn pye lozisiɛli (statique wàla dynamique);

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn í jeé Site Web náan ni bìí code source wàla outils sánga si di lɛɛ í; mɔn ga wúɔ yɛlɛ mɔn í jeé wi ni bìí fugurulo fáli kpéɂele bìí syɛɛnrɛ láa ɲaannan í; n wúɔ n fàrà dè náan naan:(scraping, data mining ní extraction, ní data harvesting ní tá níkwɔɔ̀);

  • Gi ga yɛlɛ mɔn í baaragánbéemɛn pye ní Site Web náan ní í, gi pye mɔn í gí ɲanɂami ní wàla bìí jée wi ni ní kanmàn nìkwɔɔ̀ ni bè bi lè bi kéelì gá joo í;

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn í kanmàn kpéɂele bè bi à gbǎn gàlàgi lége Site Web náan ni í wàla gi wi kaan wi à kɔ́ɔ gbǎn ra sángi da baara í; mɔn ga yɛlɛ mɔn í kanmàn kpéɂele ní wi ní bè bi lè bi ga bɛ̀ ní làlwaẁ ní í; mɔn ga yɛlɛ mɔn í kàyùgò fáli kpéɂele ní wi ní í; mɔn ga yɛlɛ mɔn í faliwá kpéɂele ní wi ní wè wi fɔ̀rɔ̀ɂɔ cáan pèlè naan lè í;

  • Mɔn ga yɛlɛ mɔn í fali kpéɂele ní Site Web náan ní wè wi nùnnì Marketing naan lè í.

Nànɂàn-mí-toolì baaragánmì kèle ni

Mɔn ga nànɂàn n too baaragánmì kèle ni, Watchtower à kanmàn wéle bìí di kéelì cɔɔnri: gi à gbǎn pye, mɔn à ní kɔ́ɔ jée Site Web náan ni í, ɔridinatɛribèlè ni mɔn adirɛsi IP ɲiɛn lè be à ní kɔ́ɔ kári Site Web náan naan í; wè wi ɛntɛrinɛtiẁ kaangi mɔn man lè Watchtower à wi pye wi à ní kɔ́ɔ mɔn yaɂa mɔn í jée ɛntɛrinɛtiẁ ni í. Watchtower à wúɔ gbǎn mɔn yeri fǎngì man.

Kerigèlè fàlilà

Watchtower à gbǎn wi baaragánmi kèle fàli làrigèlè kèle ni. Lǎlì ni baaraganmì kafongèle ga le Site Web ni lè, lǎlì bée ni mɔn náan yɛlɛ mɔ í da taanri gé naan. Kàfɛ́ri máan wòlò Site Web wéle làrìgele saɂa ni kápye syɛɛnfalira i yaà.

Làlwaẁ ní wi tɛɛ̀baaragì

U.S.A kàagì be yiri lè New York, keè tɛ́nnɛnmì làlwabele be baaragánmì náan kèle cɔɔnri, kàjáa be mànko ò ɲiɛn làlwasanbèlè kúti kèle ní í. Be ga syɔɔnwà yeri fǎngì man baaragánmì kéelà nànɂàn-mi-toolo naan, kérigele i sye saa cɔɔnri tiribinaliwà ni wi fɔ̀lɔ lè New York làlwaẁ kéele naan.

Baaragánmì kèle làlwapiigele

Tiribinaliwà ga ni baara ní New York làlwaẁ ní, ni n joo baaragánmì náan kèle làlwapiilà ga ɲɔɔn í wàla wi ga sín í, làlwapiigèlè wozangèle à sèɂé da baara. Watchtower ga pye wi ga kúti kɔɔn làlwapiilà naan í, de be ga joo wi n lúru làlwapiilì bee kurugo í, wàla be n kéelì beè yaɂa í.

Bɛ̀ɛ́lì kèle myɛn

Baaragánmì náan kèle ge ɲiɛn bɛ̀ɛ́lì kèle myɛn mɔn ní Watchtower níngì n yɛlɛ ni Site Web náan baaragánman ní. Baaragánmì náan kèle ge bɛ̀ɛ́lì kèle wolɛ́ɛgele fàlì.