Da syé fungò man

Gòndoẁ Làlwa

Dè yèlè joo lè yɛɛ̀ kàbangì naan

Dè yèlè joo lè yɛɛ̀ kàbangì naan, wòlò, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., wàlà wòlò tɔ́ngoloyà níkwɔɔ̀, wòlò à keelà níkwɔɔ̀ pye ní di ní kapye gè kéele naan bà yèlè dí kaan lè í. Dè yèlè joo lè yɛɛ̀ kàbangì naan, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. à dí yaɂa wà í dí cán yèlè ɲɔnsyɛ́ɛnrɛ fun í, fwɔ́ɔ gì ga ɲaan di à gbǎn wòlò dɛ̀nmɛ̀n wòlò í mɔn syɛɛnlurugorì taa, wàla wo tanɂan wo yɛlɛ ní làlwaw ní. Wàla wo ga gí ɲaan gi i sɔ̀ngi bìí kàyùgò, wàla gàlàgi légé wòlò níngì ni. Dè yèlè joo lè yɛɛ̀ kàbangì naan wòlò à dí párá, wàla bìí dí kaan luwázye naan í.

Adirɛsi e-mail

Adirɛsiẁ ye kaan wòlò man lè, wòlò à wi láa ba yèlè kɔ́ntiẁ kéle ɲuu yèlè man. Yèlè kɔntiẁ bariga ni. Mɔn ga fɛ̀ɂɛ́ mɔn kɔntiẁ mɛ̀ɛnɂɛn wàla mɔn kɔdiẁ naan ni í dɛ̀nmɛnnɛn caa bìí jée mɔn kɔntiẁ ni, mɔn adirɛsi e-mail mɔn kaan wòlò man lè, wòlò à tunduro torigo mɔn man wi naan.

Cookies

Cookies, i wòlò dɛ̀nmɛn wòlò i sɔ́ngí taa nì mɔn ɲɛ́nnɛn kérigèlè nì JW.org naan. Wòlò i mɔn ɲɛ́nnɛn syɛɛnfélegì sɛ́bɛ Cookie ni, keè ga pye, yèlè ga jée JW.org ni, wi à múgu yèlè syɛɛnfélegì ni. Yèlè kánmì keéla fáala à tèé kòrò Cookie ni í.

Script ní JavaScript

Scripting i gi kaanɂan JW.org i gi sángì ni baara. Wi bariga ni, syɛɛnlurugoro wari ni nangi yèlè naan. Wòlò à tèé Scripting táɂa bìí logiciel le mɔn ɔridinatɛriẁ naan í; wòlò à wùɔ tèé Scripting táɂa bìí mɔn kánmì kéele láa mɔn ɲɔnsyɛɛnrɛ fun í.

Mɔn à gbán baara JW.org tɛ́ɛya ni Scripts wàla JavaScript fun í. Ní navigatɛribele saɂa ni mɔn à gbǎn mɔn navigatɛriẁ pye wi Scripting wàla JavaScrit le si wi figi Site Web pèlè naan. Mɔn navigatɛriẁ baaragánman sɛ́bɛ wéle bìí gi cán mɛ̀n lè mɔn à Scripting le Site Web bèlè pèlè naan.

Gi ga kɔ́ɔ̀ pye mɔ́ɔn wòlò i wòlò baaragánmì kèle falì cangà, wòlò à gi sɛ́bɛ wòlò Site Web naan jango yèlè i gi cán ge le wòlò à kpéɂele ní yèlè kánmì kéle ni.