Da syé fungò man

“Syɛɛnjóocǎnri naa di nyɛ lè fǎngi wóro, ti a kɔ́ ba joo dulunyanw tɛ́ɛyɛ myɛ ni.”—Matye 24:14.

Zyèova Sérafɔbèlè—Ɲànɂan Syɛɛnfélebele Wòlò ɲiɛn?

Wòlò n yìrì taɲyɔ́nyɔ saɂa ni ní i syɛɛnféléré saɂa ɲuu, kàjáa wòlò n bɛ̀ kanìjannan naan. N yɛlɛ ní gè beè ni,wòlò i kpɔ̀ɂɔ̀rɔ̀lɔ̀ kanɂan Zyèova man, wi lè Biibileẁ Kòlòcɔlɔɔ̀ ní yaarì myɛn Faanfɔlɔɔ̀. Wòlò i ŋànɂànnan ni taanri àmɛ̀n Zyèzu Kirisì ɲiɛn lè. Gi wɔ́ɔ i ɲiɛn wòlò man kpɔɔmɔ̀n baa wòlò yiri Kìrècɛnbéle. Wòlò myɛnẁ i sye ni syɛɛnbèlè dɛ̀nmɛn be Biibileẁ ní Kòlòcɔlɔɔ̀ Fǎngì cán. Àmɛ̀n wòlò ɲiɛn ni séraẁ kpéɂele Zyèova Kòlòcɔlɔɔ̀ ní wi Fǎngì kàbangà naan, gè beè naan be wòlò yiri Zyèova Sérafɔbèlè.

Jée wòlò ɛntɛrinɛ́tiẁ ni. Biibileẁ kàlà ɛntɛrinɛ́tiẁ naan. Wòlò tágalì kèle caa mi cán.

 

Dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n caa Biibileẁ tanmannan naan

Dɛ̀nmɛ̀nnɛ̀n taa kawaɂa man biibileẁ tanmannan naan mɔn ɲɛ́nnɛn lǎlì ni ní mɔn ɲɛ́nnɛn tɛ́ɛgì ni.

Kìrècyɛn Videobèlè

Ɛntɛrinɛ́tiẁ Kìrècyɛn Videobele bé Fànɂàn kanɂan Tágalì man Kòlòcɔlɔɔ̀ kàbangì naan lè.

Zyèova Séeráfɔ́bèlè gboolo gbóɂórógéle

Gi caa mi cán tɛ́gì gìí ni wò wòyɛɛ̀ gbóɂóró ní kánmì bìí naan wò kpɔ̀ɂɔ̀rɔ́lì kpéɂélé.

Yeɂè o Yeɂè Sɛ́bɛbèlè

Sɛ́bɛfɔnbèlè ní Yeɂè o yeɂè wobèlè wéle.

Ye sìnloɂobèlè videobele wéle

Da Biibileẁ kàla ní sìnloɂobèlè videobele ní.