Hak Cipta

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Hak terpelihara.

Laman web siti udog tundah dangan tinan bada Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Simua teks dangan maklumat da Laman web siti sien incheh hak intelektual Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Tanda Dagang

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, dangan logo Acrobat sien incheh tanda dagang Sistem Incorporated Adobe. iTunes dangan iPod sien incheh tanda dagang Apple Inc. Simua tanda dagang buken dangan tanda dagang da bidaftar sien incheh hak bala ampu nuh.

Syarat Piminan dangan Lisen Piminan Laman web

Syarat Piminan siti nyaga piminan amu da Laman web siti. Masa minan Laman web siti, amu situju dangan simua Syarat Piminan nuh. Kira nuh amu kaii situju dangan Syarat piminan ato anih Syarat piminan buken, amu kaii patut minan Laman web siti.

Anihkah rati piminan da batul? Amu buleh tubek, pituhun, dangan chetak hak cipta “artwork”, buk-buk elektronik, lagu, gambar, teks, vidio-vidio (“Isi”) masu Laman web siti tinan adup amu, buken tinan bidagang, ngajah syarat da sage dangan da buken. Jaji, amu kaii buleh:

  • Ngantud kandungan masu Laman web siti da Internet (sibarang Laman web, laman fail bikongsi ato rangkaian sosial);

  • Ngundah balik kandungan masu Laman web siti minan ato jaji sebahagian masu sibarang aplikasi “software”;

  • Ngundah lagi, nyalin lagi, nyalin, ato nyalah guna rinchana da Laman web siti tinan tujuan bidagang ato untung duit (kaii ngira aduh ato anyap untung nuh), timasuk nadeg aplikasi komputer da ngajah, sinambung, ato bikait (kaii bigarak ato dinamik) kandug Laman web siti;

  • Pimerut laman siti tinan tujuan ngundah dangan nadeg kod pimpuun, pikakas, ato teknik tinan ngundah sibarang sistem ato aktiviti ngumpul data sichara otomatik (timasuk anyap had ngikis, ngagau data, ngumit data, dangan ngumo data) da ato da bikait dangan Laman web siti;

  • Salah piminan Laman web ato perkhidmatan nuh, chunto nuh, ngacho minan ato merut Laman web ato perkhidmatan nuh minan chara da buken masu anih da mene-mene udog sidia;

  • Minan Laman web siti dangan chara da buleh ato brangkali buleh, pirusak Laman web ato ngacho perkhidmatan da aduh ato pimerut ndug Laman web siti; ato dangan chara da salah ngajah undang-undang, haram, nipu ato bahaya, ato da bikait dangan anih chara da salah ngajah undang-undang, haram, nipu ato tuju da bahaya ato aktiviti;

  • Minan Laman web siti ngajah tuju da bikait dangan pasaran.

Ngilanggar Syarat Piminan

Kaii ngira pimikiran kandug hak buken Watchtower ngajah syarat piminan siti, kan amu ngilanggar syarat da mbuh udog tinatap, Watchtower buleh dakwa amu ngajah anih da pikir patut, timasuk ngantung pimerut amu ndug Laman web, kijaman amu merut Laman web, nyakat komputer minan alamat IP amu merut Laman web, ngagau inya da nyugon perkhidmatan internet ndug amu sen bala nuh nyakat pimerut amu ndug Laman web dangan/ato dakwa amu ngajah undang-undang.

Variasi

Watchtower buleh ngubah syarat piminan siti bila-bila masa. Syarat piminan da mbuh nubah ira tinan da Laman web siti masu andu buran syarat piminan udog nubah da Laman web siti. Silalu ngichek laman siti sen amu biasa dangan versi da bauh.

Undang-undang dangan Kuwasa

Syarat piminan siti udog jinaga dangan sinalin ngajah undang-undang negeri New York, Amerika Syarikat, kaii ngira nuh bichanggah dangan undang-undang. Anih-anih tindakan undang-undang da bikait dangan syarat piminan ira udog taban ndug mahkamah negeri ato persekutuan da aduh kuwasa da negeri New York, Amerika Syarikat.

Severabiliti

Sikira nuh aduh syarat piminan da tinantu bada mahkamah da bikuwasa kaii batul, kaii buleh tinan, kaii bikuwasa ato haram, syarat-syarat buken masih tarus biguna. Sikira nuh Watchtower kaii dapat nyalan kuwasa anih-anih syarat piminan siti, sien kaii buleh udog kinira ato tinan jaji pingilapas syarat sien ato hak nuh nyalan syarat sien.

Siluruh Jangi

Syarat piminan siti udog kinira jaji siluruh jangi anchah amu dangan Watchtowr, da bikait dangan piminan amu da Laman web siti, dangan ira nganti simua jangi da tayu, pasal amu da minan Laman web siti.