Mavidyo Amabuku amu Baibolo

Inkani shilambanga palibuku lililyonse lyamu Baibolo.

Libuku lya Ezara

Yehova walasunga bulayo bwakendi bwakufunya bantu bakendi mubusha ku Babuloni nekutatikisha bukombi bwancine-ncine ku Yerusalemu.

Libuku lya Nehemiya

Libuku lyamu Baibolo lya Nehemiya likute biyo bisuniki maningi kubeshikupaila bancine-ncine bamasubano.

Libuku lya Esitere

Bintu byalenshika mumasuba a Esitere nibiyumishe lushomo lwenu mungofu sha Yehova Lesa shakupulusha bantu bakendi bali mumeelesho masubano.

Libuku lya Yobu

Bantu bonse basuni Yehova nibakeeleshewe. Inkani ya Yobu ikute kutupa lushomo lwakwambeti ingatupitilisha kuba bashomeka kayi nekusuminisha bulelo bwa Yehova.

Libuku lya Masalimo

Libuku lya Masalimo likute bumboni bukute kusuminisha bulelo bwa Yehova, kunyamfwa nekwikalika moyo bantu basuni Yehova, kayi nekulesha Bwami bwa Lesa mweshi bukasandulile cishi.

Libuku lya Miyambo

Canani lunyamfwo mubyakwinsa byenu byamubuyumi bwenu bonse—mumakwebo nemubuyumi bwamukwashi.

Libuku lya Mlaliki

Mwami Solomoni lambanga shabintu bisuniki maningi mubuyumi kayi nebintu bikute kubula kwendelana nemano abulesa.

Libuku lya Nyimbo ya Solomo

Lusuno lwine-lwine lwamutukashi waku Sunemu kumwembeshi mutuloba lukute kwambweti ni “mulilo wabangilinga wa Yah.” Mulandu wacani?

Libuku lya Mateyu

Iyani inkani ilambanga palibuku lyamu Baibolo, lyakutanguna pamabuku ali 4 a Milumbe Yaina.

Libuku lya Maliko

Mulumbe ufupi wa Maliko ukute kulesha bulelo bwa Yesu nceshi bukabe mbuli Mwami wa Bwami bwa Lesa.