Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 6

Sena Bantu Bafwa Nibakapundushiwe?

Sena Bantu Bafwa Nibakapundushiwe?

Lesa walaambila Adamu eti: “Pakwinga obulongo, kubulongo enkoti ukabwele.”—GENESIS 3:19.

1. Inga nimakani cini aina akute kwamba shabantu bafwa?

Yesu mpwalashika ku Betaniya pepi ne Yelusalemu, palikuba palapiti masuba ali 4 kufumina mpwalafwa Lazalo. Yesu walaya kucumbwe pamo ne Malita kayi ne Maliya, bakwabo Lazalo. Palapita owa kacindi kang’ana, bantu banji balabungana. Yeyani owa ncebalakondwa bene Malita ne Maliya cindi Yesu mpwalamupundusha Lazalo kufuma mucumbwe.—Belengani Yohane 11:21-24, 38-44.

Malita walikwainshiba kendi makani aina akute kwamba shabantu bafwa. Walikwinshiba eti Yehova nakabapundushe bantu bafwa kwamba eti bakekale kayi nebuyumi butapu pacishi capanshi.—Belengani Yobu 14:14, 15.

2. Inga bantu bafwa bali mubwikalo buli aconi?

Bantu balafumina kubulongo. (Genesis 2:7; 3:19) Ntafwe mishimu ili mumubili wanyama sobwe. Tobantu bamibili yanyama. Ici cilaambanga eti kuliyawa cintu ciliconse cikute kushalako nebuyumi twafwa. Muntu afwa, bongo bwakendi bukute kufwa naboyo, kuliyawa ncakute kuyeya. Neye Lazalo mpwalapundushiwa, liyawa kwamba ncelukute kunyumfwika lufu mulandu wakwamba eti muntu wafwa nkacinshi cintu ciliconse.—Belengani Masalimo 146:4; Mlaliki 9:5, 6, 10.

Sena Lesa ukute kubapensha bantu mumulilo bafwa? Pakwinga Baibolo ikute kwamba eti bantu bafwa nkabacinshi cintu ciliconse, kuyisha eti kuli mulilo wahelo nibubepeshi ubo bukute kupa bantu kuyeya eti Lesa ukute kubapensha bantu. Kupensha bantu nicintu ncatasuni Lesa.—Belengani Yeremiya 7:31.

  3. Sena bantu bafwa inga babandika nenjafwe?

Bantu bafwa nkabela kwamba kayi nkabela kunyumfwa sobwe. (Masalimo 115:17) Koma bangelo nabamo baipa, bakute kwambaula kubantu nekulibepesha eti nibantu bafwa ebalaambanga. (2 Petulo 2:4) Yehova ukute kutukanisha kwelekesha kubandika nebantu bafwa.—Belengani Deuteronomo 18:10, 11.

4. Inga nibani beti bakapundushiwe?

Mamilyoni abantu bafwa nibakapundushiwe kwamba eti babe nebuyumi kayi pacishi capanshi. Nebantu nabamo balikwinsa bintu byaipa mulandu wakubula kumwinshiba Lesa nibakapundushiwe.—Belengani Luka 23:43; Machitidwe 24:15.

Bantu beti bakapundushiwe nibakayishiwe sha Lesa kayi nekuba nelushomo muli Yesu kupitila mukumunyumfwila. (Chivumbulutso 20:11-13) Abo beti bakapundushiwe nekutatika kwinsa bintu byaina nibakabe nebuyumi butapu.—Belengani Yohane 5:28, 29.

5. Inga kupundushiwa kwabantu bafwa kukute kutuyisha cani pali Yehova?

Lesa walashapo bubambo bwakupundusha bantu kulufu mpwalatuma Mwanendi kwisa kutufwila. Kupundushiwa kwabantu bafwa kukute kutuyisha eti Yehova utusuni maningi. Bantu bafwa bakapundushiwa, inga nibani mbomulayandanga kubonana nabo?—Belengani Yohane 3:16; Aroma 6:23.