Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 3

Sena Nicancine-ncine Kwamba Eti Makani Aina Afumina Kuli Lesa?

Sena Nicancine-ncine Kwamba Eti Makani Aina Afumina Kuli Lesa?

1. Inga niyani Mulembi Mukulene wa Baibolo?

Makani aina akwamba eti bantu nibakekale nebuyumi butapu pacishi capanshi alembwa mu Baibolo. (Masalimo 37:29) Baibolo yapangiwa nemabuku mang’ana-mang’ana ali 66. Lesa walasebensesha bantu bashika ku 40 kulemba mabuku aya. Mabuku ali 5 akutanguna alalembwa ne Mosesi byaka bili 3,500 byapita. Libuku lyakulekelesha lyalalembwa ne Yohane byaka byapitilila pa 1,900 byapita. Inga nimiyeyo yabani yobalalemba beshikulemba Baibolo? Lesa walasebensesha mushimu waswepa kwamba eti kabandika nebeshikulemba Baibolo. (2 Samueli 23:2) Baliyawa kulemba miyeyo yabo, balalemba miyeyo ya Lesa. Emulandu wakendi Yehova Emulembi Mukulene wa Baibolo.—Belengani 2 Timoteyo 3:16; 2 Petulo 1:20, 21.

2. Inga twinshiba aconi eti Baibolo ikute kwamba cancine-ncine?

Tucinshi eti Baibolo yalafuma kuli Lesa mulandu wakwamba eti ikute kwamba shakuntangu cena-cena. Kuliyawa muntu wela kucikonsha kwinsa ico. (Yoswa 23:14) Lesa Wangofu Shonse enka owa ewelela kucikonsha kwinshiba nceti bukabe buyumi bwabantu kuntangu.—Belengani Yesaya 42:9; 46:10.

Baibolo yalibela pakwinga nilibuku lyalafumina kuli Lesa. Baibolo ikute kucanika mumishobo ingi kayi kuli mabiliyoni ama Baibolo. Nakukaba eti Baibolo niyakeendi, mbyoikute kwamba bikute kwendelana nesayansi. Kayi, balembi ba Baibolo bali 40 nkabali kutotekeshana. * Makani aluyando akute kucanika mu Baibolo inga afumina owa kuli Lesa—Lesa waluyando. Baibolo kayi ikute ngofu shakushinta buyumi bwamuntu kwamba eti abe muntu waina. Makani aya alapa mamiliyoni abantu kwamba eti basyome eti Baibolo ni Maswi a Lesa.—Belengani 1 Atesalonika 2:13.

  3. Nimakani cini ali mu Baibolo?

Baibolo ikute kwamba shamakani aina alaambanga eti Lesa ukute muyeyo wakwinshila bantu bintu byaina kuntangu. Baibolo ikute kupandulula muntu mwalataila colwe cakwikala mupaladaiso pacishi capanshi, necishi capanshi mweti cikabele paladaiso kayi.—Belengani Chivumbulutso 21:4, 5.

Maswi a Lesa kayi akute milawo, inkani shinene-shinene, nemilayo. Baibolo kayi ikute makani akute kwamba Lesa ncali kwendelesha bantu keendi—makani aya atuleshenga ncabele Lesa. Ee, Baibolo inga imunyamfwa kumwinshiba Lesa. Ikute kupandulula ncemwela kwinsa kwamba eti mube pacibusa ne Lesa.—Belengani Masalimo 19:7, 11; Yakobo 2:23; 4:8.

4. Inga mwinsa aconi kwamba eti mwinyufwishishe Baibolo?

Iyi Buloshuwa nikamunyamfwe kwinyumfwishisha Baibolo kupitila mukusebensesha nshila njalasebensesha Yesu. Yesu wali kwamba malembo amu Baibolo kayi nekupandulula ‘Malemba ncalaambanga.’—Belengani Luka 24:27, 45.

Kuliyawa cintu caina eti makani aina afumina kuli Lesa. Nacikaba ico, bantu nabamo nkabaasuni, kayi nabamo bakute kukalala baanyumfwa. Koma amwe nkamutacileka. Kwamba eti mukabe nebuyumi butapu, mwelela kumwinshiba Lesa.—Belengani Yohane 17:3.

^ par. 7 Bonani buloshuwa ya Buku la Anthu Onse.