Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

Makani Aina Kufumina Kuli Lesa!

 Ciiyo 13

Inga Kuli Makani Cini Aina Akute Kwamba Sha Kupaila?

Inga Kuli Makani Cini Aina Akute Kwamba Sha Kupaila?

1. Sena nshila shonse shakupaila shaina?

Mukupaila konse kuli bantu baina. Makani aina nakwamba eti Lesa ukute kubabona bantu bonse aba kayi ukute kubashako mano. Koma cintu caipa maningi nicakwamba eti kupaila nakumo bakute kukusebensesha kwamba eti bainse bintu byaipa. (2 Akorinto 4:3, 4; 11:13-15) Makani naamo aleshenga eti kupaila nakumo kukute kumanta lubasu munkondo kayi nemukupensha bana bang’ana-bang’ana. Makani aya akute kubacima bantu bakute kushoma Lesa mucancine-ncine.—Belengani Mateyo 24:3-5, 11, 12.

Kupaila kwancine-ncine kukute kumulemeka Lesa, kupaila kwabubepeshi kukute kumucima. Kukute kuyisha makani atacaniki mu Baibolo, makani abubepeshi akute kwamba sha Lesa kayi nebantu bafwa. Koma Yehova usuni eti bantu benshibe cancine-ncine pali endiye.—Belengani Ezekieli 18:4; 1 Timoteyo 2:3-5.

2. Inga kuli makani cini aina akute kwamba sha kupaila?

Lesa nkaela kubepwa nekupaila kukute kwamba eti kumusuni, koma kusuni cishi ca Satana. (Yakobo 4:4) Maswi a Lesa akute kwamba eti kupaila konse kwabubepeshi kuli eti “Babuloni Mukulene.” Lina lya Babuloni lyalafumina kumunshi wakeendi kwalatatikila kupaila kwabubepeshi mpoyalapwa Imfula yamucindi ca Nowa. Lino-lino, Lesa nakafunyepo kupaila kwabubepeshi kayi kukute kupensha bantu.—Belengani Chivumbulutso 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Kuli makani aina mangi. Yehova ucibayeya bantu baina moyo bakute kucanika mukupaila kwabubepeshi pacishi conse. Ukute kubakuwa bantu bamushobo uyu kupitila mukubayisha cancine-ncine.—Belengani Mika 4:2, 5.

Kupaila kwancine-ncine kulaletenga bantu pamo

  3. Inga bantu baina moyo belela kwinsa cani?

Yehova ukute kubashako mano bantu basuna bintu byaina kayi byancine-ncine. Ukute kubaambila eti bacileke kupaila kwabubepeshi. Bantu bamusuni Lesa basuni kwamba eti bashinte mikalilo yabo kwamba eti bamukondweleshe Lesa.—Belengani Chivumbulutso 18:4.

Mumwanda wabyaka wakutanguna, bantu baina moyo mpobalanyumfwa makani aina kufumina kuntumwi, balanyumfwa cena. Balayiya nshila yaina yabuyumi kufumina kuli Yehova, buyumi bwakukondwa, kabenshi ncebelela kwinsa kayi kabakute lushomo. Balapa cikoshano caina kuli njafwe pakwinga balasumina makani aina kayi bali kusha kuyanda kwa Yehova pantangu mubuyumi bwabo.—Belengani 1 Atesalonika 1:8, 9; 2:13.

Yehova ukute kubatambula bantu bakute kucileka kupaila kwabubepeshi. Ito na mulasumini kukwiwa ne Yehova, nimukabe banendi, nimukabe umo wabeshikupaila bakendi, kayi nimukacane buyumi butapu.—Belengani Maliko 10:29, 30; 2 Akorinto 6:17, 18.

4. Inga Lesa nakalete aconi kukondwa pacishi conse capanshi?

Bomboloshi bwabeshikupaila kwabubepeshi nimakani aina. Bupingushi ubu nibukafunyepo mapensho pacishi conse capanshi. Kupaila kwabubepeshi nteti kukanyonganye bantu na kubapansanya. Bantu bonse beshi bakacanikeko cindi ico nibakekatane mukupaila Lesa wancine-ncine.—Belengani Chivumbulutso 18:20, 21; 21:3, 4.