Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 15

Nimulandu Cini Mwelela Kupitilisha Kwiya Makani Aina?

Nimulandu Cini Mwelela Kupitilisha Kwiya Makani Aina?

1. Nipindu cini yomwela kucana mwapitilisha kwiya Baibolo?

Cakutatonshanya, makani aya amu Baibolo alamunyamfwa kumusuna maningi Yehova. Twelela kupitilisha kwiya kwamba eti luyando lwetu luyume. (1 Petulo 2:2) Kwamba eti mukabe nebuyumi butapu, mwelela kupitilisha kuba pacibusa ne Lesa kupitila mukwiya Maswi akendi.—Belengani Yohane 17:3; Yuda 21.

Mwapitilisha kwiya sha Lesa, lushomo lwenu nilukayume. Lushomo nilukamunyamfwe kumukondwelesha Lesa. (Aheberi 11:1, 6) Nilukamunyamfwe kulapa nekushinta buyumi bwenu.—Belengani Machitidwe 3:19.

Inga muba pacibusa calibela ne Yehova

2. Inga kwinshiba Lesa kwenu inga kubanyamfwilisha aconi bantu nabamo?

Inga muyanda kwambilako banenu mbyomulayiyi—pakwinga twense tukute kuyanda kwambila banetu makani aina. Mwapitilisha kwiya Baibolo, nimukayiye ncemwela kusebensesha Baibolo mwambilanga banenu mbyomukute kushoma muli Yehova kayi nemakani aina.—Belengani Aroma 10:13-15.

Bantu bangi bakute kutatika kubandika makani aina nebanabo na banse babo. Mwelela kucenjela. Mucindi cakubambila eti kupaila kwabo kwalubana, bambileni mbyakute kushomesha Lesa. Nkamutaluba eti bantu bakute kunyumfwa cena maningi ito katukute mikalilo yaina.—Belengani 2 Timoteyo 2:24, 25.

3. Nicani ncemwela kucana mwaba pacibusa ne Lesa?

Kwiya Maswi a Lesa nikukamunyamfwe kwinshiba bingi pali Lesa. Mukupita kwacindi, nimukabe pacibusa calibela ne Yehova. Inga muba bantu bamung’anda yakendi.—Belengani 2 Akorinto 6:18.

  4. Inga mwinsa aconi kwamba eti mupitilishe kumukondwelesha Lesa?

Inga mwiya bingi pali Lesa ito mupitilisha kwiya Maswi a akendi. (Aheberi 5:13, 14) Ambilani umo wa Bakamboni ba Yehova kwamba eti mwiye Baibolo kupitila mukusebensesha libuku lya Kodi Baibulo Limaphunzitsa Chiyani Kwenikweni? Mwapitilisha kwiya Maswi a Lesa, nimukacane buyumi bwaina.—Belengani Masalimo 1:1-3; 73:27, 28.

Makani aina akute kufumina kuli Yehova, Lesa wakondwa. Inga muba munendi wancine-ncine mwaba pacibusa nebantu bakendi. (Aheberi 10:24, 25) Mwapitilisha kusebensa nengofu kwamba eti mumukondweleshe Yehova, nimukacane buyumi bwancine-ncine—buyumi butapu. Kuba pacibusa ne Lesa ecintu caina pabintu byonse.—Belengani 1 Timoteyo 1:11; 6:19.