Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 4

Inga Yesu Kilisitu Niyani?

Inga Yesu Kilisitu Niyani?

Inga nimikalilo cini yalapa eti bantu kabali basunguluka kumushikila Yesu?—MATEYU 11:29; MALIKO 10:13-16.

1. Inga buyumi bwa Yesu bwalatatika aconi?

Kushiyanako nemuntu uliyense, Yesu walikubako kwilu kali muntu wamushimu katana asemwa pacishi capanshi. (Yohane 8:23) Yesu nimutanshi kulengwa ne Lesa, kayi walanyamfwilisha kulenga bintu byonse. Endiye enka owa walalengwa ne Yehova mwine, emulandu wakendi welela kukwiwa eti Mwana wa Lesa ‘wasemwa enka owa.’ (Yohane 1:14) Yesu walikuba Shikwambililako Lesa, emulandu wakendi ukute kukwiwa eti “Liswi.”—Belengani Miyambo 8:22, 23, 30; Akolose 1:15, 16.

2. Nimulandu wacani Yesu walesa pacishi capanshi?

Lesa walatuma Mwanendi pacishi capanshi kupitila mukulongesha buyumi bwakendi kufuma kwilu nekububika mulibunda lyamoye mu Yuda walina lya Maliya. Emulandu wakendi Yesu liyawa baishi babuntu pacishi capanshi. (Luka 1:30-35) Yesu walesa pacishi capanshi kwamba eti (1) ayishe cancine-ncine pali Lesa, (2) atuleshe ncetwela kumunyumfwila Lesa nakukaba eti katuli mumapensho, kayi ne (3) kutufwila kwamba eti “atulubule.”—Belengani Mateyu 20:28.

3. Nimulandu wacani tulayandikinga cilubulo?

Cilubulo nicintu cikute kulipiliwa kwamba eti muntu ukute mulandu walufu asunguluke. (Ekisodo 21:29, 30) Lesa liyawa kulenga bantu eti kabacekula nekufwa. Nimulandu wacani ncetulaambilinga ico? Lesa walaambila muntu wakutanguna, Adamu, eti ito akense ico Baibolo nceikute kwamba eti “bucimo,” nakafwe. Uku ekwamba eti Adamu nalabula kucimwa, nalabula kufwa. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Kwelana nenceikute kwamba Baibolo, lufu ‘lwalesa’ pacishi capanshi kupitila muli Adamu. Adamu walayambukisha  bantu bonse bucimo nelufu. Tulayandikinga cilubulo kwamba eti tusungululwe kumulandu walufu ngotukute uyo ngwalatuyambukisha Adamu.—Belengani Aroma 5:12; 6:23.

Inga niyani wali kwelela kutulipilila cilubulo ici, kutusungulula kulufu? Twafwa, tukute kulilipilila macimo etu twenka owa. Kuliyawa muntu uliyense wela kucikonsha kulipilila macimo abanendi, pakwinga bantu bonse nkabalulama.—Belengani Masalimo 49:7-9.

4. Inga Yesu walafwila cani?

Kushiyana nebantu, Yesu walikuba walulama. Emulandu wakendi liyawa kuyandika kufwila macimo akendi—nkali kukute macimo ali onse sobwe. Koma walafwila macimo abantu. Lesa walalesha luyando munshila inene kupitila mukutuma Mwanendi kwisa kutufwila. Yesu neyo walalesha luyando kuli njafwe kupitila mukunyumfwila baishi kayi nekwisa kutufwila.—Belengani Yohane 3:16; Aroma 5:18, 19.

5. Inga nicani ncalainshinga Yesu lino?

Mpwali kuba pacishi capanshi, Yesu walasengula balwashi, walapundusha bafu, kayi nekunyamfwilisha bantu balikuba mumapensho. Pakwinsa cisa, walalesha nceti akainse kuntangu kubantu bakute kunyumfwila Lesa. (Mateyu 15:30, 31; Yohane 5:28) Yesu mpwalafwa, Lesa walamupundusha nekumupa buyumi bwamushimu. (1 Petulo 3:18) Kufuma apo, walapembela kucikasa ca Lesa cacilyo kushikila mpwalamupa ngofu sha Bwami eti akalele pacishi conse capanshi. (Aheberi 10:12, 13) Lino Yesu ni Mwami lalelenga kwilu, kayi beshikwiya bakendi balaambilinga bantu makani aina pacishi conse.—Belengani Danieli 7:13, 14; Mateyu 24:14.

Lino-lino, Yesu nakasebenseshe ngofu shakendi sha Bwami kupwisha mapensho onse kayi nekufunyapo bantu bakute kwaleta mapensho aya. Bantu bonse bakute lushomo muli Yesu kupitila mukumunyumfwila, nibakaikale nebuyumi butapu mupaladaiso pacishi capanshi.—Belengani Masalimo 37:9-11.