Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

Makani Aina Kufumina Kuli Lesa!

 Ciiyo 9

Inga Mwinsa Aconi Kwamba Eti Kamuli Mwakondwa Pamo ne Bamung’anda Yenu?

Inga Mwinsa Aconi Kwamba Eti Kamuli Mwakondwa Pamo ne Bamung’anda Yenu?

1. Inga nimulandu cini cikwati camulawo ecilayandikinga kwamba eti kamuli mwakondwa?

Makani aina akute kufuma kuli Yehova, Lesa wakondwa, layandanga kwamba eti mikowa kaili yakondwa. (1 Timoteyo 1:11) Ewalayambisha bubambo bwacikwati. Cikwati camulawo ecilayandikinga kwamba eti kamuli mwakondwa mulandu wakwamba eti cikute kubapa colwe bana benu cakukulila mubwikalo bwaina.

Inga Lesa ukute kucibona aconi cikwati? Ukute kuyanda eti mutuloba nemutukashi bebana, nkabalayandikinga kulekana. Bakilisitu belela kukonka milawo yacikwati yamucishi. (Luka 2:1, 4, 5) Yehova layandanga eti mulume nemukashi kabali bashomeka. (Aheberi 13:4) Kulekana nkakusuni. (Malaki 2:16) Ito naumo lenshi bupombo, Lesa ukute kubasuminisha Bakilisitu kulekana nekweba na kwebwa kumbi.—Belengani Mateyo 19:3-6, 9.

2. Inga mulume nemukashi belela kubandika aconi?

Yehova walalenga mutuloba ne mutukashi kwamba eti kabanyamfwana mucikwati. (Genesis 2:18) Pakwinga mulume emutwi wang’anda, welela kucanina bamung’anda yakendi cakulya kayi nekubayisha maswi a Lesa.Welela kusuna mukashendi. Mulume nemukashi belela kupana bulemu kayi nekusunana. Pakwinga bonse babili mulume nemukashi bakute bucimo, kwamba eti kabali bakondwa mucikwati cabo belela kulekelelana.—Belengani Aefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petulo 3:7.

3. Ito bwikalo bulepi mucikwati, sena mwelela kulekana?

Ito mucikwati mwenu muli mapensho, mwense mobabili mwelela kusunana. (1 Akorinto 13:4, 5) Maswi a Lesa nkakute  kusuminisha kushiyana kwamba eti mupwishe mapensho akute kucanika mucikwati.—Belengani 1 Akorinto 7:10-13.

4. Mobatwanike, inga Lesa usuni cani kulinjamwe?

Yehova usuni eti kamuli mwakondwa. Ukute kumupa milawo yela kumunyamfwa kwamba eti kamuli mwakondwa mubutwanike bwenu. Pakwinga bashali benu bakute mano, Lesa usuni eti munyamfwiwe nemano abo. (Akolose 3:20) Yehova, Mulengi wenu kayi ne Mwanendi basuni eti kamukondwa pakubasebensela.—Belengani Mlaliki 11:9–12:1; Mateyo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mobashali, inga bana benu ingababa aconi bakondwa?

Mwelela kusebensa cangofu kwamba eti mubacanine cakulya, ng’anda kayi nebyakufwala bana benu. (1 Timoteyo 5:8) Kwamba eti bana benu kabakondwa, mulayandikinga kubayisha kusuna Lesa kayi nekwamba eti kabamunyumfwila. (Aefeso 6:4) Ito kamulesha momumusunini Lesa, bana benu naboyo nibakayiye mukoshanyo wenu. Mwasebenseshanga Maswi a Lesa pakubayisha, bana benu nibakabe nemano aina.—Belengani Deuteronomo 6:4-7; Miyambo 22:6.

Bana bakute kunyumfwa cena ito kamubalumbesha, kayi ito na balalubishi, mwelela kubalulamika. Kubayisha munshila iyi kukute kubanyamfwilisha kwamba eti kabatenshi bintu byaipa byela kubapa kutakondwa. (Miyambo 22:15) Nacikaba ico, nkamwelela kuba nelukanda mwalulamikanga bana benu.—Belengani Akolose 3:21.

Bakamboni ba Yehova bakute kulemba mabuku ashiyana-shiyana elela kunyamfwa bashali nebana babo kwamba eti kabali bakondwa. Mbyobakute kulemba mumabuku opele aya bikute kufumina mu Baibolo.—Belengani Masalimo 19:7, 11.