Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 1

Inga Makani Aina Nicani?

Inga Makani Aina Nicani?

1. Inga nimakani cini afuma kuli Lesa?

Lesa layandanga eti bantu kabakondwa nebuyumi pacishi capanshi. Walalenga cishi capanshi nebintu byonse bilimo pakwinga ubasuni bantu. Lino-lino nakense cintu ceti cikape eti bantu bakekale cena pacishi conse capanshi. Nakafunyepo bintu byonse bikute kupensha bantu.—Belengani Yeremiya 29:11.

Kuliyawa mfulumende yalacikonsha kufunyapo inkondo, malwashi kayi nelufu. Koma kuli makani aina. Lino-lino, Lesa nakalete kamfulumende yakendi yeti ikafunyepo mfulumende shonse shabantu. Bantu nibakekale nebuyumi bwaina mulumuno.—Belengani Yesaya 25:8; 33:24; Danieli 2:44.

2. Nimulandu cini makani aina asuniki cakufwambana?

Mapensho nakapwe Lesa akafunyapo bantu baipa pacishi capanshi. (Zefaniya 2:3) Inga bintu byopele ibi nibikenshike lilyoni? Maswi a Lesa alaambililalimo shabintu bilenshikinga masuba ano. Bintu bilenshikinga lino bilaleshenga eti cindi ca Lesa cakufunyapo bintu byaipa cili pepi.—Belengani 2 Timoteyo 3:1-5.

3. Inga nicani ncotulayandikinga kwinsa?

Twelela kwiya sha Lesa kufuma mu Maswi akendi, Baibolo. Baibolo ili eti kalata ilafumininga kumushali ukute luyando kubana bendi. Ikute kutwambila ncetwela kuba nebuyumi bwaina lino, kayi nencetwela kuba nebuyumi butapu kuntangu pacishi capanshi. Nicakubinga kwamba eti bantu nabamo nteti bakakondwe mwakatatika kwiya Baibolo. Koma pakwinga Lesa latushomeshenga eti nitukabe nebuyumi bwaina kuntangu, nkatusuniki kusuminisha muntu uliyense kwamba eti atukanishe kwiya Baibolo.—Belengani Miyambo 29:25; Chivumbulutso 14:6, 7.