Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 2

Inga Lesa Niyani?

Inga Lesa Niyani?

1. Nimulandu cini twelela kupaila Lesa?

Lesa wancine-ncine ni Mulengi wabintu byonse. Liyawa matatikilo kayi liyawa mapwililisho. (Masalimo 90:2) Makani aina ali mu Baibolo afumina kuli endiye. (1 Timoteyo 1:11) Pakwinga Lesa walatupa buyumi, twelela kumupaila enka owa.—Belengani Chivumbulutso 4:11.

2. Inga Lesa ukute kuboneka aconi?

Kuliyawa muntu walamubonapo Lesa mulandu wakwamba eti ni Mushimu. Ici cilaambanga eti ukute buyumi bwapelu bwashiyana nebuyumi bwabantu bapacishi capanshi. (Yohane 1:18; 4:24) Nacikaba ico, inga twinshiba mikalilo yakendi kufumina kubintu mbyalalenga. Mucikoshano, bisepo byashiyana-shiyana kayi nemaluba bikute kutwambila shalusuno lwakendi kayi nemano ngakute. Kukonempa kwacishi kukute kutwambila shangofu shakendi.—Belengani Aroma 1:20.

Kayi ninga twinshiba ncabele Lesa kupitila mukubelenga Baibolo. Mucikoshano, ikute kutwambila ncasuni Lesa kayi nencatasuni, ncakute kwendelesha bantu, kayi nencakute kwinsa mubwikalo bwashiyana-shiyana.—Belengani Masalimo 103:7-10.

3. Sena Lesa ukute lina?

Yesu walaamba eti: “Ta amwe muli kwilu, lina lyenu liswepeshewe.” (Mateyo 6:9) Nacikaba eti Lesa ukute maina manji abulemu, ukute lina limo owa. Mucishobo cili conse, likute kukwiwa munshila shashiyana-shiyana. Mu Cisoli, ni “Yehova.”—Belengani Masalimo 83:18.

Muma Baibolo manji, lina lya Lesa balifunyamo. Bakute kusebensesha maina abulemu mbuli Mwami ne Lesa. Koma mpoyalalembwa Baibolo, lina lya Lesa lyalikubamo tunkanda twashika pepi ne 7,000. Yesu walalinshibisha lina lya Lesa kubantu mpwali kubayisha sha Lesa.—Belengani Yohane 17:26.

Eti mushali uyu ukute luyando kumwanendi, Lesa ukute kutunyamfwilisha eti twikale cena

  4. Sena Yehova ukute kutushako mano?

Sena mapensho ali pacishi capanshi alaleshenga eti Yehova ni Lesa utatushiko mano? Bantu nabamo bakute kwamba eti ukute kutupensha kwamba eti atwelekeshe, koma ubu nibubepeshi.—Belengani Yakobo 1:13.

Lesa walabapa bulemu bantu mpwalabapa colwe cakulisalila byakwinsa. Tukute kulumba kucolwe ici cakulisalila kwamba eti katumusebensela. (Yoswa 24:15) Koma bantu banji bakute kusala kwinshila banabo bintu byaipa, emulandu wakendi mapensho ncafulila. Yehova nkakute kukondwa kubona bantu kabapenga cisa.—Belengani Genesis 6:5, 6.

Yehova e Lesa ukute kutushako mano. Layandanga eti katukondwa nebuyumi. Lino-lino nakafunyepo mapensho onse nebantu bakute kupensha banabo. Koma cindi cino, Lesa lasuminishinga kupenga pamulandu wamakani naamo. Nitukaayiye makani aya mu Ciiyo 8.—Belengani 2 Petulo 2:9; 3:7, 13.

5. Inga twinsa aconi kwamba eti tube pacibusa ne Lesa?

Yehova latukuunga kwamba eti tube pacibusa nendiye kupitila mukubandika nendi mupempelo. Ukute kutushako mano twense umo neumo. (Masalimo 65:2; 145:18) Ukute kuyandishisha kutulekelela. Ukute kukubona kwelekesha kwetu kwamba eti tumukondweleshe, nacikaba eti tukute kwalilwa cindi nacimo. Ici cilaambanga eti nabi nkatwalulama, inga tuba banendi Lesa.—Belengani Masalimo 103:12-14; Yakobo 4:8.

Pakwinga Yehova walatupa buyumi, twelela kumusuna kupita muntu uliyense. (Maliko 12:30) Mwaleshanga ncomumusuni Lesa kupitila mukwiya shakendi nekwinsa ncalayandanga, bucibusa bwenu nibukayume.—Belengani 1 Timoteyo 2:4; 1 Yohane 5:3.