Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

Makani Aina Kufumina Kuli Lesa!

 Ciiyo 7

Inga Bwami bwa Lesa Nicani?

Inga Bwami bwa Lesa Nicani?

Inga nicani cikute kupa Yesu kwamba eti abe Mwami welela?—MALIKO 1:40-42.

1. Inga Bwami bwa Lesa nicani?

Bwami bwa Lesa nikamfulumende yakwilu. Nibukafunyepo mfulumende shonse nekupa kwamba eti kuyanda kwa Lesa kwinshike kwilu nepacishi capanshi. Makani akute kwamba sha Bwami bwa Lesa nimakani aina. Lino-lino Bwami bwa Lesa nibukainshile bantu bintu byaina. Nibukaikatanye bantu bonse bapacishi capanshi.—Belengani Danieli 2:44; Mateyu 6:9, 10; 24:14.

Bwami bukute kuyandika mwami. Emulandu wakendi Yehova walasala Mwanendi, Yesu Kilisitu, kwamba eti abe Mwami wa Bwami Bwakendi.—Belengani Chivumbulutso 11:15.

2. Nimulandu wacani Yesu welela kuba Mwami?

Mwana wa Lesa welela kuba Mwami pakwinga waina moyo, ukute kuyanda kwinsa bintu byaina. (Yohane 1:14) Kayi ukute ngofu shakunyamfwilisha bantu pakwinga nakalele cishi capanshi kali kwilu. Mpwalapundushiwa owa, walaya kwilu nekupembela kali wekala kucikasa cacilyo ca Yehova. (Aheberi 10:12, 13) Lino, Lesa walamupa ngofu shakutatika kulela.—Belengani Danieli 7:13, 14.

3. Inga nibani beti bakalele pamo ne Yesu?

Kalikoto kakute kukwiwa eti “bantu baswepa” nikakalele pamo ne Yesu kwilu. (Danieli 7:27) Bantu baswepa bakutanguna kusalwa balikuba bantumwi bashomeka ba Yesu. Yehova nelino ucisala batuloba nebatukashi bashomeka kwamba eti babe bantu baswepa. Mbuli owa eti Yesu, bafwa bakute kupundushiwa nemubili wamushimu.—Belengani Yohane 14:1-3; 1 Akorinto 15:42-44.

 Inga nibangaye beti bakenga kwilu? Yesu walabaamba eti “bakalitanga kang’ana.” (Luka 12:32) Bonse pamo, nibakabe 144,000. Nibakalele cishi capanshi pamo ne Yesu.—Belengani Chivumbulutso 14:1.

4. Inga nicani calenshika Yesu mpwalatatika kulela?

Bwami bwa Lesa bwalatatika kulela mu 1914. * Cakutanguna ncalensa Yesu mpwalaba Mwami, walalashila Satana nebibanda byakendi pacishi capanshi. Satana walakalala maningi nekutatika kupensha bantu pacishi capanshi. (Chivumbulutso 12:7-10, 12) Kufuma apo, mapensho pacishi capanshi alafulilalimo. Inkondo, nsala, malwashi, kayi kutenkana kwacishi, byonse ibi byaleshenga eti Bwami buli pepi kutatika kwendelesha bintu byonse byamucishi capanshi.—Belengani Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Inga Bwami bwa Lesa nibukense cani?

Kupitila muncito yakushimikila, Bwami bwa Lesa bwalatatika keendi kwikatanya likoto linene lyabantu bamishobo yonse. Mamilyoni mangi abantu batatika kendi kuba beshikulelwa ba Bwami bwa Lesa. Bwami bwa Lesa nibukaononge bwikalo bwaipa bwamasuba ano buli pacishi capanshi. Bonse balayandanga kucana pindu mu Bwami bwa Lesa belela kwiya kunyumfwila Yesu.—Belengani Chivumbulutso 7:9, 14, 16, 17.

Mubyaka bili 1,000, Bwami bwa Lesa nibukenshile bantu luyando lwa Lesa. Cishi capanshi conse nicikabe paladaiso. Kufuma apo, Yesu nakabape Bwami baishi. (1 Akorinto 15:24-26) Sena kuli muntu uliyense ngomulayandanga kwambila sha Bwami bwa Lesa?—Belengani Masalimo 37:10, 11, 29.

^ par. 12 Ito inga muyanda kwinshibilapo bingi pabushinshimi bwamu Baibolo ubo bwalaamba shamwaka wa 1914, mubone mapeji 215-218 mulibuku lya Kodi Baibulo Limaphunzitsa Chiyani Kwenikweni?