Makani Aina Kufumina Kuli Lesa!

Inga makaini aina afumininga kuli Lesa nicani? Nimulandu cini twela kwashoma? Buloshuwa iyi yakumbulunga mipusho yamu Baibolo ikute kwipushiwa tunkanda twingi.

Moyela Kumunyamfwilisha Buloshuwa Iyi

Buloshuwa iyi nimunyamfwe kwiya Maswi a Lesa, Baibolo. Bonani ncemwela kusebensesha Baibolo yenu kucana malembo.

Inga Makani Aina Nicani?

Belengani kwamba eti mwinshibe makani aina afumininga kuli Lesa, ncasuniki cakufwambana, kayi nencomulayandikinga kwinsa.

Inga Lesa Niyani?

Sena Lesa ukute lina, kayi sena ukute kutushako mano?

Sena Nicancine-ncine Kwamba Eti Makani Aina Afumina Kuli Lesa?

Inga twinshiba aconi eti makani ali mu Baibolo nancine-ncine?

Inga Yesu Kilisitu Niyani?

Belengani kwamba eti mwinshibe ncalafwila Yesu, cilubulo, kayi nencalenshinga Yesu lino.

Inga Lesa Walalengela Cani Cishi Capanshi?

Baibolo likute kwamba Lesa ncalalengela cishi capanshi, kupenga mpweti kukapwe, kayi likute kwamba buyumi nceti bukabe kuntangu mucishi kayi ne nceti bakacane bantu bamucishi.

Sena Bantu Bafwa Nibakapundushiwe?

Nicani cikute kwinshika muntu afwa? Sena bamukowa wetu balafwa nitukababone kayi?

Inga Bwami bwa Lesa Nicani?

Niyani Mwami mu Bwami bwa Lesa, kayi Bwami nibukainse cani?

Nimulandu Wacani Lesa Ncakute Kulekela Bwipishi Kayi Nemapensho?

Inga bwipishi bwalatatika aconi, kayi nimulandu cini Lesa lakulekele mpaka lino? Sena mapensho nakapwe?

Inga Mwinsa Aconi Kwamba Eti Kamuli Mwakondwa Pamo ne Bamung’anda Yenu?

Yehova, Lesa wakondwa, usuni kwamba eti mabanja kali akondwa. Bonani lulayo lwamu Baibolo lukute kunyamfwa bamalume, bakashi, bashali, nebana.

Inga Mukucana Aconi Kupaila Kwancine-ncine?

Sena kuli owa nshila imo yakupaila kwancine-ncine? Bonani binshibilo bili 5 bya kupaila kwancine-ncine.

Inga Milawo ya Lesa Ikute Kutunyamfwa Aconi?

Yesu walaamba milawo ibili isuniki maningi kayi nimubone milawo ibili yamu Baibolo isuniki maningi.

Inga Muba Aconi Munendi Lesa?

Belengani kwamba eti mubone ito Lesa ukute kwanyumfwa mapempelo onse, kayi nencetwelela kwinsa kwamba eti tube banendi Lesa.

Inga Kuli Makani Cini Aina Akute Kwamba Sha Kupaila?

Sena nikukabeko cindi bantu bonse mpweti bakekatane kupaila Lesa wancine-ncine enka?

Nimulandu Wacani Lesa Ukute Likoto?

Baibolo likute kutwambila mulandu cini Bakilisitu bancine-ncine bekatana.

Nimulandu Cini Mwelela Kupitilisha Kwiya Makani Aina?

Inga kwinshiba Lesa kwenu inga kubanyamfwilisha aconi bantu nabamo? Nicani ncemwela kucana mwaba pacibusa ne Lesa?