Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 CIIYO 13

Timoteyo Wali Kuba Wasunisha Kunyamfwa Bantu

Timoteyo Wali Kuba Wasunisha Kunyamfwa Bantu

Timoteyo wali kuba muntu wali kunyumfwa cena kunyamfwa bantu. Wali kuya mumisenya yashiyana-shiyana kwamba eti anyamfwe bantu. Pamulandu wakwinsa ico, wali kuba wakondwa mubuyumi bwakendi. Sena usuni kunyumfwa makani manji alaambanga sha Timoteyo?—

Banyina Timoteyo kayi ne bankambuyendi batukashi balamuyisha makani a Yehova

Timoteyo walakulila mu tauni ya Lusitila. Kacili kateta, bankambuyendi batukashi ba Loisi kayi nebanyina ba Yunisi, balatatika kumuyisha makani a Yehova. Timoteyo mpwalakula, wali kuba wasunisha kunyamfwa bantu bambi kwamba eti bamwinshibe Yehova.

Timoteyo kacili kanike, Paulo walamusenga kwamba eti bendenga pamo kuya kwakushimikila mumisenya imbi. Timoteyo walasumina. Wali kuba walibambila kwamba eti benga kwakunyamfwa bantu bambi.

 Timoteyo walaya pamo ne Paulo kutauni ya Tesalonika ku Makedoniya. Kwamba eti bakashike, balenda nemyendo musuma utali kuya kutanta bwato bweshi kuya ku Makedoniya. Mpobalashika, balanyamfwa bantu banji kumwinshiba Yehova. Nacikaba ico, bantu nebamo balakalala nekuyanda kubensa cepa. Pamulandu wa ico, Paulo ne Timoteyo balafumako kumusenya uyo nekuya kumbi.

Timoteyo wali kuba muntu wakondwa mubuyumi bwakendi

Mpokwalapita myenshi, Paulo walaambila Timoteyo kwamba eti abweleleko ku Tesalonika, eti enga abone banse ncebabele. Kwali kuyandika kuyuma moyo kwamba eti abweleleko kutauni iyi yaipa! Timoteyo walabwelelako pakwinga wali kubashako mano bakwabo. Mpwalabwela, walamuletela makani aina Paulo. Banse baku Tesalonika bali kwinsa cena maningi!

Timoteyo walasebensa pamo ne Paulo byaka binji. Cindi nacimo, Paulo walalemba eti Timoteyo emuntu wali kwelela kutumwa kwamba eti anyamfwe mabungano. Timoteyo wali kusuna Yehova ne bantu.

Sena ubasuni bantu nekubanyamfwa kwiya sha Yehova?— Ito usuni, inga uba wakondwa maningi mubuyumi bwakobe eti Timoteyo!

BELENGANI MU BAIBOLO YENU

  • 2 Timoteyo 1:5; 3:15

  • Machitidwe 14:19, 20; 17:1-10

  • 1 Atesalonika 3:2-7

  • Afilipi 2:19-22