Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 CIIYO 11

Balalemba Makani Alaambanga sha Yesu

Balalemba Makani Alaambanga sha Yesu

Sena ulababono batuloba aba bali pacipikica?— Mena abo ni Mateyo, Maliko, Luka, Yohane, Petulo, Yakobo, Yuda, ne Paulo. Aba bonse bali kubako cindi Yesu mpwali kuba pano pacishi capanshi, kayi balalemba makani alaambanga sha buyumi bwa Yesu. Leka twiye makani manji pali aba batuloba.

Makani cini ngowinshi pabatuloba aba?

Batatu pabatuloba aba, bali kuba batumwa bali kushimikila pamo ne Yesu. Sena ubenshi aba batatu?— Ni Mateyo, Yohane, ne Petulo. Mutumwa Mateyo ne Yohane bali  kumwinshiba Yesu maningi, umo ne umo wabo walalemba libuku lilaambanga sha buyumi bwa Yesu. Mutumwa Yohane kayi walalemba libuku likute kukwiwa eti Chivumbulutso (Kuyubulula) kayi walalemba nemakalata atatu akute kukwiwa eti 1 Yohane, 2 Yohane, ne 3 Yohane. Mutumwa Petulo walalemba makalata abili ali mu Baibolo. Akute kukwiwa eti 1 Petulo ne 2 Petulo. Mukalata yabubili, Petulo walalemba sha makani alaambanga sha cindi Yehova mpwalaambaula kali kwilu nekwamba maswi aya pali Yesu eti: ‘Uyu emwaname. Ndimusuni, kayi nkute kukondwa nendi.’

Batuloba bambi bali pacipikica naboyo bakute kutuyisha sha Yesu kupitila mumabuku ngobalalemba. Umo wabo ni Maliko. Cilabonekenga eti Maliko wali kubako cindi Yesu mpwalekatwa kayi walabona bintu byonse byalenshika. Naumbi ni Luka. Luka wali kuba dokotala, apona walaba Mukilisitu, Yesu kali lafu kendi.

Batuloba babili bali pacipikica balalembako Baibolo bali kuba batwanike ba Yesu. Sena ubenshi mena abo?— Mena abo niba Yakobo ne Yuda. Pakutanguna nkabali kumushoma Yesu. Kayi bali nekuyeya eti landanga kukonya. Mpokwalapita cindi, balatatika kumushoma mpaka balaba Bakilisitu.

Uyo uli capanshi pacipikica, ni Paulo. Katana aba Mukilisitu lina lyakendi wali kuba Saulo. Wali kubapela Bakilisitu. Sena ucinshi calapa kwamba eti Paulo asale kuba Mukilisitu?— Buna nabumo, Paulo kenda munshila, walanyumfwa owa muntu kaambaula nendi kufumina kwilu. Muntu uyo wali kuba Yesu! Walepusha Paulo eti: ‘Nimulandu cini wabapela abo bakute kunshoma?’ Kufumina apo, Paulo walacinja nekuba Mukilisitu. Paulo walalemba mabuku amu Baibolo ali 14, kufumina kulibuku lya Aroma mpaka Aheberi.

Sena walatatika kendi kwabelenga mabuku akute kwamba sha Yesu na kuli muntu umbi ukute kukubelengela?— Cintu cimo caina ncowela kwinsa nikutatika kwiya sha Yesu. Sena endico ncosuni kwinsa?—

BELENGANI MU BAIBOLO YENU

  • 2 Petulo 1:16-18

  • Maliko 3:21; 14:51

  • Yuda 1

  • Machitidwe 9:1-18