Devidi walikuyeyaula pamibelo yaina ya Yehova ikute kubonekela mubilengwa byakendi. Mwalushomo wasebensesha buyumi bwakendi mumulimo wa Yehova.

Devidi mpwalayeya maningi pabilengwa, calamwikala mumoyo, neco walalumbaisha Yehova:

139:14

  • “Ndamulumbunga mulandu wakwambeti ndapangwa munshila yakankamanisha”

139:15

  • “Mafupa akame nkali kuba ayuba kuli njamwe mpondalapangwa munshila yasolekwa, mpondali kwaanwa panshi maningi pacishi

139:16

  • “Menso enu alambona kantana nsemwa; bilama byakame byonse byalikuba byalembwa mulibuku lyemu