Balakuwilinga bantu kumibungano

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU October 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Galamukani!, kapepala kakukuwila bantu kumubungano, necancine-ncine camu Baibolo cilambangeti nicani cikute kwinshika muntu afwa? Lipangileni byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Shomani Muli Yehova Nemoyo Wenu Wonse”

Miyambo 3 ikute kutushomesheti Yehova Lesa nakatupe colwe pakusha lushomo muli endiye. Nimunshila cini momwela kwinshiba ito mukute lushomo muli Yehova nemoyo wenu wonse?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Nkamutasuminisha Moyo Wenu Kufuma Munshila”

Miyambo 7 ikute kwamba sha mutuloba wacitwanike walacanika mubucimo moyo wakendi mpowalacileka kukonka mipimo ya Yehova. Ingatwiyapo cani pabilubo byakendi?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Mano Aina Kupita Golidi

Miyambo 16 ikute kwambeti cainapo kuba nemano kupita kuba ne golidi. Nimulandu wacani mano abulesa aina maningi?

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Momwela Kupa Mikumbulo Yaina

Mikumbulo yaina ikute kulimbikisha usa shikukumbula kayi nebonse bali mulibungano. Nicani cilandikinga kwambeti mukumbulo kauli waina?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Bani Palumuno Nebanenu

Lumuno pakati pabantu ba Yehova nkalukute kulishila lonka. Ingatusebensesha Maswi a Lesa munshila yelela kwambeti tube palumuno.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Yishani Mwana Munshila Njalandikinga Kubamo”

Nimulandu wacani mafunde alandikinga kwambeti muyishe bana munshila yaina? Miyambo 22 ikute mano akufunda kubashali.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Sena Mulatusebenseshenga Cena Tumakadi twa JW.ORG?

Sebenseshani tumakadi paliponse mpomulacana colwe kubalesha Maswi a Lesa kayi ne webusaiti yetu