Mukwashi uleyinga pamo kusebensesha katabuleti

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU May 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Nsanja ya Mlonda nelibuku lya Baibo Imaphunzitsa. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Kupempelela Bambi Kukute Kumukondwelesha Yehova

Lesa walambila Yobu eti apempelele banendi batatu balikubula inkumbo, nacikabeti balenshisheti apenge maningi. Inga Yobu walatambula aconi colwe mulandu wakuba nelushomo kayi nekulimbikila mumapensho akendi? (Yobu 38-42)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Sena Mukute Kwisebensesha JW Library?

Ingamwicana aconi app iyi? Ingemunyamfwani aconi pamibungano kayi nemumulimo?

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Kwambeti Tube Palumuno ne Lesa, Tulandikinga Kulemeka Mwanendi, Yesu

Inga bantu mucishi bakute kububona aconi bulelo bwa Yesu? Inga nimulandu wacani tulandikinga kumulemekesha Mwami wananikiwa ne Lesa, Yesu? (Salimo 2)

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Niyani Wela Kuba Mwensu Mutente ya Yehova?

Salimo yanamba 15 ikute kwamba Yehova ncakute kulangaula mubanendi.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mwakwisebenseshela JW Library

How to use the app for study, at meetings, and in the ministry.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Bushinshimi Bukute Kupa Inkani Yonse Pali Mesiya

Bonani bushinshimi bulambanga sha Mesiya mu Salimo 22 ncebwalashikilishiwa muli Yesu.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Mulangenga Kuli Yehova Kwambeti Mubenganga Bayuma Moyo

Inga nicani cela kutunyamfwa kuba bayuma moyo mbuli Devidi? (Salimo 27)