Balenshinga Canusho calufu lwa Kilisitu ku Germany

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU March 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Nsanja ya Mlonda kayi nekapepala kakukuwila bantu ku Canusho camu 2016. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Esitere Walalibenga Kusebensela Yehova Nebantu Bakendi

Walayumisha moyo kayi walanyamfwilisha Modekai eti apange mulawo wanyowani ushikutabilila Bayuda kwambeti nkabatashiniwa. (Esitere 6-10)

LUBASU LWAMUMULIMO WAMULIBALA

Kukulisha Impapa Shetu Mumulimo—Lipangileni Byakwamba Pakuyabila Mamagazini

Sebenseshani maswi amomwela kulipangila byakwamba pakuyabila Nsanja ya Mlonda ne Galamukani! mumulimo wamulibala

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mukabatambule Bensu

Ingatubanyamfwa aconi bensu nebasa bakute kubula kubungana-bungana kwambeti balinyumfwe kusunguluka ku Canusho?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yobu Walapitilisha Kushomeka Mumelesho

Walabonesheti Yehova eusuniki mubuyumi bwakendi. (Yobu 1-5)

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Muntu Washomeka Yobu Lambanga Shamapensho Akendi

Mapensho anene kayi nekutyompwa byalapangisheti Yobu abule kuyeya cena, koma lusuno lwakendi pali Yehova Lesa luliyawa kucinja. (Yobu 6-10)

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yobu Walikushoma Mukupunduka Kufuma Kubafu

Walenshibeti Yehova ingomupundusha kufuma kubafu eti citondo cikute kusonsa kayi kumiyanda. (Yobu 11-15)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kupundushiwa Kufuma Kubafu—Kweshi Kukabeko Mulandu Wacilubulo

Cipo ca Yehova cacilubulo cikute kupangisheti kupundushiwa kubafu kukenshike. Mucindi camalila, nicikabe cindi cakutambula beshi kupunduka kufuma kubafu.