Balabandikinga makani aina nemutukashi ushikuyapa tii mulibala ku Cameroon

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU July 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Nsanja ya Mulonda! ne Makani Aina Kufumina Kuli Lesa. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MUMASWI A LESA

Shikaishani Yehova, Ushikunyumfwa Mapempelo

Nimulandu wacani kulandikinga kumwambila Lesa milawo yetu mupempelo? (Masalimo 61-65)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kuba Nebuyumi Bwapuba Kukute Kutunyamfwa Kushikayisha Cena Lesa

Sena kupubisha buyumi bwetu ingakumunyamfwa aconi kwambeti mwinse bingi? Sena ingatwiya aconi mbwali kwikalila Yesu?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Bantu ba Yehova Bacincila Pankani Yakupaila Kwancine-ncine

Inga kucincila kwa Devidi pancito ya Lesa kulatuyishinga cani? Inga kucincila kwetu kukute kutupangisha kwinsa cani? (Masalimo 69-72)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Sena Ingamweleshako Kwacaka Cimo?

Buyumi bwaina bwapembelenga basa bakute kweleshako

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mundandanda Wabapainiya Bacindi Conse

Nimukadabwe kuboneti bubainiya ingaukonsheka kwinshika nekuli basa bakute kukolwa-kolwa.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yeyani Incito sha Yehova

Inga incito sha Yehova shikute kubikilishapo cani? Inga kuyeyaulapo pancito shaininisha sha Yehova ingakutupindulisha aconi? (Masalimo 74-78)

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Inga Niyani Usuniki Maningi Mubuyumi Bwenu?

Walalemba Masalimo 83 walalesheti Yehova emuntu usuniki maningi mubuyumi bwakendi. Sena ingatulesha aconi cimo-cimo nejafwe mubuyumi bwetu?