GALAMUKANI!

Mwipusho: Ndamuletele Galamukani! yanyowani. Bonani mwipusho uli papeji 2. Mwayeyengaponga aconi?

Lilemba: Miy. 24:10

Kumwaya: Inkani ishi shikute mafunde naamo alambanga pankani yopeleyi.

GALAMUKANI!

Mwipusho: Sena ingamusumineti cayandika maningi kusala bibusa byaina?

Lilemba: Miy. 13:20

Kumwaya: Galamukani! iyi ikute inkani shela kumunyamfwa kuba nebanenu baina. [Ambani inkani ili papeji 10-11.]

NYUMFWILANI LESA

Mwipusho: Sena ingamuyanda kwikala mucishi cabonekengeti ici? [Balesheni mapeji 2-3, kayi nekupembela mukumbulo.]

Lilemba: Jer. 29:11

Kumwaya: Buloshuwa iyi ilaleshenga motwela kunyumfwila Lesa kayi nekucana bwininishi kubuyumi bwakuntangu. [Bandikani mapeji 4-5]

LIPANGILENI BYAKWAMBA

Mwipusho:

Lilemba:

Kumwaya: