Bankashi balasebenseshenga buloshuwa ya Nyumfwilani Lesa ku Indonesia

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU February 2016

Byakwamba Pakuyabila

Mwakwinshila pakuyabila Galamukani! kayi ne Nyumfwilani Lesa. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Nehemiya Walikukusuna Kupaila Kwancine-ncine

Yeyani mbuli mulamubononga kasebensa cangofu kutangunina incito yakwibakulula lubumbu lwa Yerusalemu kayi nekutwala pantangu kupaila kwancine-ncine. (Nehemiya 1-4)

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Nehemiya Walikuba Shikulangilila Waina

Walanyamfwilisha Baisilayeli kukondwa mukupaila kwancine-ncine. Yeyani owa ncecali kuba mu Yerusalemu mumwenshi wa Tishri 455 B.C.E. (Nehemiya 8:1-18)

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Beshikupaila Bancine-ncine Bakute Kutabilila Bubambo bwa Lesa

Mumasuba a Nehemiya, bantu ba Yehova balikuba bayandishisha kutwala pantangu kupaila kwancine-ncine munshila shashiyana-shiyana. (Nehemiah 9-11)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Buyumi Bwaina Maningi

Bacitwanike bakute colwe cakusebensela Yehova munshila shashiyana-shiyana mulikoto lyakendi. Sebenseshani mipusho pakubandika vidyo.

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Biyo Byaina Mbyotwela Kwiyako Mulibuku lya Nehemiya

Yeyani ncecalikuba Nehemyia mpwalikutabilila kupaila kwancine-ncine. (Nehemiya 12-13)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kuwani Bonse Bali Mulubasu Lwenu Lwabulaliki Kwambeti Bakacanikeko ku Canusho!

Mwakwambila pakukuwa bantu ku Canusho camu 2016. Konkani intamu shilandikinga kwambeti mupitilishe kunyamfwa bantu balandishishinga kwiya.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Esitere Walemanina Bantu ba Lesa

Yeyani kuyumisha moyo nkwalabonesha pakwimanina bantu ba Yehova. (Esitere 1-5)