GALAMUKANI!

Mwipusho: Sena mwayeyengeti ingacinyamfwa ito bantu balacinji mikalilo yaipa nekuba neyaina?

Lilemba: Mla. 7:8a

Kumwaya: Inkani ishi shilambanga shamafunde amu Baibolo ngobela kusebensesha bantu kwambeti mikalilo yabo ibe yapindu.

GALAMUKANI!

Mwipusho: Bintu bikute kucinja mubuyumi bwamuntu uliyense. Inga mwayeyengeti ninshila cini yaina yela kutunyamfwa ito tulakumana nebintu bishikucinja buyumi bwetu?

Lilemba: Mla. 7:10

Kumwaya: [Balesheni inkani yatatikila papeji 10.] Inkani iyi ilambanga shamafunde amu Baibolo ela kutunyamfwa kwinshiba cakwinsa paba kucinja kulikonse.

NYUMFWILANI LESA KWAMBA ETI MUKABE NEBUYUMI BUTAPU

Mwipusho: Twensowa, kubikilapo nebamumukwashi wetu kayi nebanetu tukute mena. Inga Lesa? Lina lyakendi niyani?

Lilemba: Sal. 83:18

Kumwaya: Buloshuwa iyi ilapandululunga bintu nabimbi binji mbyoikute kutuyisha Baibolo pali Lesa. [Balesheni mapeji 6 ne 7.]

LIPANGILENI BYAKWAMBA

Mwipusho:

Lilemba:

Kumwaya: