Kulalikila kusebensesha kakwambilako kapacishinga ku Vienna, Austria

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU August 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Galamukani! ne Nyumfwilani Lesa Kwamba eti Mukabe Nebuyumi Butapu. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Pitilishani Kwikala Mumusenya Wakuyubila wa Wangofu Shonse

Inga “musenya wakuyubila wa Yehova nicani,” kayi ukute kutabilila aconi? (Salimo 91)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kukulisha Impapa Shetu Mumulimo—Kunyamfwa Beshikwiya Baibolo Kuliyaba Nekubatishiwa

Nimulandu wacani kwinsa cisa kusuniki maningi? Ingamwinsa aconi kwambeti mubanyamfwe beshikwiya Baibolo benu bwambeti bakwanilishe kwinsa bintu byakumushimu?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Kupitilisha Kwinsa Cena Kumushimu Mubucekulu

Mavesi ali mu Salimo 92 akute kwambeti bacekulu ingabapilisha kuba balulama nekusema bisepo byakumushimu.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Ukute Kwanuketi Njafwe Bulongot

Mu Salimo 103, Devidi walasebensesha kukoshanisha pakupandulula luse lwa Yehova.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Kamumulumbanga Yehova”

Mavesi ali mu Salimo 106 Ingamupitilisha aconi kuba nemoyo wakulumba Yehova.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Ingandimubweshela Cani Yehova?”

Inga walalesha aconi eti walikuba wapimpisha kulumba Yehova? (Salimo 116)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Yishani Cancine-ncine

Kuyiya cancine-ncine camu Baibolo kusebensesha nshila yanyowani yapepuka pakuyabila.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kampeni Yalibela Yakuyabila Nsanja ya Mlonda mu September

Nsanja ya Mlonda nikabenga nenkani shakutontosha kayi ne Lesa mwakute kutontoshela.