Bakwetu pamubungano wabishi wamu 2014, ku New Jersey, U.S.A.

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU April 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Galamukani! nelibuku lya Baibo Imaphunzitsa. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Limbikishani Nabambi Nemaswi Aina

Banendi Yobu batatu baliyawa kumuyuminisha koma balikumupa owa milandu kayi nekumupeti apenge mumoyo. (Yobu 16-20)

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Nshila Yanyowani Yakutatikisha Mubandi

Tatikishani inkani shamu Baibolo kusebensesha nshila yanyowani yamutwi ulambangeti “Kodi Baibulo Limanena Zotani?”

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Yobu Walakana Miyeyo Yaipa

Bonani kupusana kuli pakati pabubepeshi bwa Satana kayi nemwakute kulinyumfwila Yehova pali njafwe. (Yobu 21-27)

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Yobu Walikuba Cikoshano Caina Cakushomeka

Yobu walikuyandishisha kukonka mibelo ya Yehova Lesa yaina kayi nekumwiya kuba muntu waina nebululami. (Yobu 28-32)

LUBONO KUFUMINA MU MASWI A LESA

Cibusa Mwine-mwine Ukute Kupa Mafunde Eshikwibaka

Iyani nshila yaina njalasebensesha Elihu pakubandika ne Yobu munendi. (Yobu 33-37)

LUBASU LWAMUMULIMO WAMULIBALA

Kampeeni Yakukuwa Bantu Kumubungano Unene

Bintu bilandikinga kushako manoa pakuyabila tupepala twakukuwila bantu kumubungano unene wa Bakamboni ba Yehova. Eleshani kwamba mbyomwela kwamba pakuyabila.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Byanusho Byamubungano Unene

Yeyani nshila momwela kuboneshela lusuno kubanenu pamubungano unene.