Mu ye ku zi na mukati

Mu ye he secondary menyu

Impaki za Jehova

Kuhane (Subiya)

Kana mu saka kwi ziba Initi?

Kana mu saka kwi ziba Initi?

INITI ye cinzi? Ye mpuzo za butokwa ziba buzanga bantu. Mwendi mu ba komokiswa impuzo zi swana nezi:

  • Kana Mulimu wine ndaba naswe luli?

  • Kana inkondo ni masukuluka ka zi mane?

  • Cinzi cipangahalanga kwetu ha tu fwa?

  • Kana kwina insepo ku ba fwile?

  • Kani lapele bule kuti Mulimu a ni zuwe?

  • Kani wane bule intabo mu buhalo?

Mu wola ku wana kuhi inkalabo zezi impuzo? Ha mu buza bantu ba cincana-cincana mu mu wane inkalabo zi cincene. Ni ha mu buza bantu ba litutite ahulu ni ba kutekeha, mu si wana inkalabo zi lilwisa. Zimwi inkalabo mu zi boneke ubu za butokwa mweyo inako hatwikala-kala kazi sine intuso.

Nihakuba bulyo, kwina feela imbuka imwina mu wanika inkalabo za butokwa. Imbuka isa cengi. Jesu Kreste aba wambi mu ntapelo ya kwe kwa Mulimu kuti: “Linzwi lyako nji niti.” (Joani 17:17) Sunu twizi kuti ilyo Linzwi nji Bibele iJolola. Ha makepe e cilila, mu mu wane inkalabo ze niti ca bufwihi ku zwililila mwi Bibele ku mpuzo zina he wulu.

 Kana Mulimu wine ndaba naswe luli?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Tu hala mu cisi ci zwile cituhu ni kusa luka. Bungi bwa bulapeli bu luta kuti masukuluka atwina nao sunu ku suna kwa Mulimu.

ZI ILUTA IBIBELE: Mulimu ka letangi bubi. Jobo 34:10 ita kuti: “Mulimu we niti wina kule ni ku cita bubi, kapa iye wina Ziho Zoonse ku fosisa indaba!” Mulimu wina mulelo mulotu ku bantu. Cingi Jesu aba tu luti ku lapela buti: “Ishetu wina kwi wulu, . . . mubuso wako wize. Ku citwe ku suna kwako, mu ku citilwa kwi wulu, ni hansi ku citwe bulyo.” (Mateu 6:9, 10) Mulimu utu babalela ahulu mane aba litomboli mwan’akwe kuti ezuzilize mulelo wa kwe.—Joani 3:16.

Mulole hape ni Genese 1:26-28; Jakobo 1:13; ni 1 Pitrosi 5:6, 7.

Kana inkondo ni masukuluka ka zi mane?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Inkondo isi zwila habusu kumana buhalo bwa bantu. Tu boonse tu sasaminwa ce baka lya masukuluka abantu.

ZI ILUTA IBIBELE: Mulimu uwamba ze nako yete ni kube ni nkozo mu cisi coonse. Mu mpuso ya kwe, bantu kete ni “ba litute inkondo hape.” Kono, muba “fule mikwale yabo mahamba.” (Isaya 2:4) Mulimu ka manise zintu zoonse zi sa shiyeme ni masukuluka. IBibele isepisa kuti: “[Mulimu] ka sinde zinsozi ku menso abo, ni ifu kete ni li be kwateni, nangati maswabi ni ku lila ni ku sasaminwa kete ni zi be kwateni. Kakuli zintu za matangilo [ku kopanyeleza ni ku sa luka kwa sunu ni masukuluka] ka zi mane zoonse.”—Sinulo 21:3, 4.

Mulole hape ni Lisamu 37:10, 11; 46:9; ni Mika 4:1-4.

Cinzi cipangahalanga kwetu ha tu fwa?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Bungi bwa bulapeli mu cisi bu luta kuti luhuho lwina mukati ka muntu lu zwilanga habusu ni ku hala mubili ni ku fwile. Bamwi ba zumina kuti luhuho lwa bantu ba fwile lu wola ku ba tusa kapa ku holofaza bahala. Bamwi ba si zumina kuti Mulimu uhe nkoto ku bantu babi ni ku ba hisa mu mulilo we hele usamani.

ZI ILUTA IBIBELE: Ba fwile ka bena buhalo, ka ba zuwi, ka ba boni, ka ba wambi, kapa ku hupula cimwi cintu. Muekelesia 9:5 ita kuti: “Ba fwile ka kwina cibezi nangati kanini.” Sina ba fwile ha ku sena cibezi, ka ba woli ku lizuwa, ka ba woli ku tu holofaza kapa ku tusa bahala.—Lisamu 146:3, 4.

Mulole hape ni Genese 3:19 ni Muekelesia 9:6, 10.

 Kana kwina insepo ku ba fwile?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Tu saka ku hala, ni ku likola buhalo ni ba kwetu. Mukwi kalile kuti tu saka ku bonana ni ba kwetu ba fwile hape.

ZI ILUTA IBIBELE: Bungi bwa bantu ba ba fwi ka ba buuswe. Jesu aba sepisi kuti “bana bena mu makumbu ka ba zuwe linzwi lya kwe ni ku zwa mwateni.” (Joani 5:28, 29) Ca kuya ca mulelo we ntazi wa Mulimu, bana bete ba buuswe ka babe ni nako ya ku hala mwi paradaisi hanu hansi. (Luka 23:43) Iyi nsepiso ya ku busu ikopanyeleza buhalo bulotu, busamani bwa bantu ba zuwa. IBibele ita kuti: “Ba lukite ka ba mune inkanda, ni ku zaka mwateni ku ya kwile.”—Lisamu 37:29.

Mulole hape ni Jobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; ni Likezo 24:15.

Kani lapele bule kuti Mulimu a ni zuwe?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Bantu mu bulapeli boonse ba lapelanga. Kono, ba lizuwanga kuti intapelo zabo kazi tabiwa.

ZI ILUTA IBIBELE: Jesu aba tu luti kuti kanzi tu ku bolela manzwi aswana mu intapelo zetu. Aba wambi kuti: “Ha tu lapela, kanzi tu ku bolela-bolela zintu zi swana.” (Mateu 6:7) Haiba tu saka kuti Mulimu azuwe intapelo zetu, tu swanela ku lapela mwa sakila iye. Ku cita bulyo, tu swanela ku lituta ku suna kwa Mulimu ni ku lapela mwa zuminine. Iñolo lya 1 Joani 5:14 liwamba kuti: “Coonse citu kumbila kwa [Mulimu] kuya ca ku suna kwa kwe, utu zuwa.”

Mulole hape ni Lisamu 65:2; Joani 14:6, 14; ni 1 Joani 3:22.

Kani wane bule intabo mu buhalo?

IBAKA BANTU HA BA BUZA IYI IMPUZO: Bantu bangi ba zumina kuti masheleñi, kwi zibahala ahulu ni bulotu bwa cifateho kazi bahe intabo. Ni habe cilila izo zintu zi ba saka ahulu ka ba wani intabo.

ZI ILUTA IBIBELE: Jesu aba bonisi inzila imwi iwola ku tu wanisa intabo mi aba wambi kuti: “Intabo ya bana ba lemuha kuti ba saka za Mulimu.” (Mateu 5:3) Intabo sakata iwola ku wanika feela haiba tu hinda mihato ya ku manisa zintu zi tu saka ahulu—butokwi bwa kwi ziba initi ya za Mulimu ni ca baleleli bantu. Initi iyo iwanika mwi Bibele. Kwi ziba iyo initi ku tu tusa ku lemuha zintu za butokwa ni zisali za butokwa. Ha tu tambula initi ya mwi Bibele kuti itu yendise ni hatu panga inketo mu tu wane buhalo bulotu.—Luka 11:28.

Mulole hape ni Liproverbia 3:5, 6, 13-18 ni 1 Timotea 6:9, 10.

 Ca bufwihi twa lolisisa inkalabo ze mpuzo zina 6 ku zwililila mwi Bibele. Kana mu saka kwi ziba zingi ku hite izi? Luli mu saka kwi ziba zingi, haiba mu bamwi ba “lemuha kuti mu saka za Mulimu.” Mu wola ku komokwa zimwi impuzo, zi swana ubu njezi: ‘Haiba Mulimu wina indaba naswe, cinzi haba siyilili bubi ni masukuluka ku zwila habusu ku zwililila feela ku matangilo? Ni wola ku kondisa bule buhalo bwa luhasi lwangu?’ IBibele iha inkalabo zi izwile ni zi zuweka kwezi impuzo ni zimwi zingi.

Nihakuba bulyo, bungi bwa bantu bazinya-zinya ku bala iBibele. Ba ibona kuti imbuka inkando ni bukukutu ku kwi izuwisisa. Kana mu saka intuso kuti mu wane inkalabo mwi Bibele? IMpaki za Jehova bena zisebeliso zobele zi wola ku mi tusa.

Cisebeliso ce ntanzi, imbukazana ya Mu tekeleze kwa Mulimu mi mu hale ku ya kwile ipangilwe ku tusa bantu ba patehete kuti ba lolisise inkalabo zi zuweka ku zwililila mwi Bibele ze mpuzo za butokwa. Cisebeliso ca bubeli, intuto ye Bibele ya he nzubo isene intifo. Zumwi we Mpaki za Jehova uwola kwi zanga ku nzubo yenu kapa ku cibaka cimwi ci mu tabela kuti ze mu wambinsane ze Bibele ce nakozana insunda ni nsunda. Bungi-bungi bwa bantu mu cisi coonse ba ba wani intuso kweyi ntukiso. Bungi bwa bo ba ba wambi ce ntabo kuti: “Hanu cina wana initi!”

Ka kwina cintu ca butokwa ci tu wola ku wana ku hita initi iwanika mwi Bibele. Itu lukulula ku ntumelo za bazimu, ni zi lyanganisa bantu ni ku tiya zintu zi sene intuso. Itu ha insepo, mulelo ni ntabo. Jesu aba wambi kuti: “Ka mwi zibe initi, mi initi kayi mi lukulule.”—Joani 8:32.