Skip to content

जेहो़वा रेन गो़हाको़

पा़रसी बाछावमे Santhali (Devanagari)

बाईबेल चेदाक्‌ बो़न चेदा?

गो़टा धा़रती रे लाख-लाख हो़ड़को़ जियो़न रेयाक्‌ जा़रुड़ाक्‌ सवाल रेयाक्‌ जो़बाब बाईबेल खो़न को़ ञामेदा। चेत्‌ आमहो़ं ओ़नको़ लेका बाडाय जो़म मेनेदा?

बाईबेल खो़न चेत्‌ लेका को़ चेत्‌ आको़ काना?

गो़टा धा़रती रे जेहो़वा रेन गो़हाको़ दो़ बाईबेल खो़न मो़सतेतेगे चेचेत्‌ को़ लेका को़ बाडाय ओ़चो़क्‌ काना। ञेलमे चेत्‌ लो़का को़ चेत्‌ आको़ काना।

राज ओ़ड़ाक्‌ रे चेत्‌ हो़यो़क्‌ काना?

आम ला़गित्‌ ञेल जो़ङआक्‌ मे।

बाईबेल चे-चेत्‌ ला़गित्‌ आरो़ज मे

आमाक्‌ सो़मो़य आर जायगा रे आमाक्‌ आ़त लेका मो़सतेतेगे बाईबेल सिखना़उता चेत्‌ जो़ङ मे।

जेहो़वा रेन गो़हाको़वाक्‌ का़लिसिया़ सभाको़

बाडाय मे, ओ़कारे ले जारवाक्‌ काना आर चेत्‌ लेकाले देवा सेवायेत्‌ काना।

गो़टा धा़रती रे चेत्‌को़ हो़यो़क्‌ काना

  • जेहो़वा रेन गो़हाको़ देवा सेवा येदा—240

  • जेहो़वा रेन गो़हाको़—8,457,107

  • मो़सतेतेगे ओ़ड़ाक्‌ रे बाईबेल खो़न चेचेत्‌ रेयाक्‌ बेबो़सथा—10,071,524

  • जीसु मा़सीयाक्‌ गुजूक्‌ दिसाए ला़गित्‌ जरवायेन हो़ड़को़वाक्‌ लेखा—20,175,477

  • का़लिसिया़को़—120,053