Skip to content

जेहो़वा रेन गो़हाको़

पा़रसी बाछावमे Santhali (Devanagari)

 

2018-03-02

दिसा़ई दिन

जीसु मा़सीयाक्‌ गुजुक्‌ दिसा़ई दिन

31 मार्च 2018 शा़नीचार हिलो़क्‌ जीसुवाक्‌ गुजुक्‌ दिसा़ए रे आको़ साँव सेलेदो़क्‌ ला़गित्‌ जेहो़वा रेन गो़हाको़ दो़ आ़डी रा़सक़ा़ सालाक्‌ को़ नेवताएत्‌ मे काना।