Skip to content

जेहो़वा रेन गो़हाको़

पा़रसी बाछावमे Santhali (Devanagari)

आबो़आक्‌ राज सेक्‌वा

आबो़आक्‌ राज सेक्‌वा रेदो़ जेहो़वा रेन गो़हाको़वाक्‌ नो़वाको़ सभा बाबो़त बाडाय ताहेंनो़क्‌ काना: का़लिसिया़ रेयाक्‌ बाईबेल पाड़हाव, ईसो़र सेच्‌आक्‌ सेक्‌वा इस्कुल, आर सेक्‌वा सभा।

Note: ओ़नलाईन छापा खो़न मित्‌बार आडे पासे छापा दो़ थो़ड़ा जुदा माछा हो़य दाड़ेयाक्‌आ।

 

इका़, ओ़नलाईनरे नो़ङकानाक् बिसाई नो़वा पा़रसीते हा़लीरे बा़नुक्आ।

नो़वा पा़रसी रे बिसो़य दो़ नो़वाको़ पेज रे मेनेक्आ