Skip to content

Skip to secondary menu

जेहो़वा रेन गो़हाको़

Santhali (Devanagari)

प्रहरीदुर्ग आर सजग होइए! मा़हना़ रेयाक्‌ पुथीको़

आलेयाक्‌ बाईबेल खो़नाक्‌ मा़हना़ रेयाक्‌ पुथीको़ दो़ इसा़रा पा़रसीको़ लागाय ते 200 खो़न बा़ँड़ती पा़रसी रे डाउनलो़ड ला़गित्‌ मेनाक्‌आ। प्रहरीदुर्ग दो़ धा़रती रेयाक्‌ घो़टनाको़ रेयाक्‌ माने बाईबेल रे रो़ड़लाहावाक्‌ काथा हो़तेतेये ला़इआबो़न काना। ओ़नादो़ ईसो़राक्‌ राज रेयाक्‌ भागे सो़मबात हो़तेते हो़ड़को़वाक्‌ जिवीये राड़ेच्‌एत्‌ काना आर जीसू मा़सी रे बिश्‍वा़से केटेच्‌ ओ़चो़येत्‌ काना। सजग होइए! दो़ नेताराक्‌ मुस्कीलाक्‌को़ चेकातेबो़न ञेल दाराम दाड़ेयाक्‌आ ओ़नाय ला़इएदा आर सिसिरजा़वीच्‌ ओ़काय गो़क्‌आकात्‌ मित्‌ टेन सुलुक निरा़इआनाक्‌ धा़रती रे आबो़वाक्‌ बिश्‍वा़से केटेच्‌एत्‌ काना।

पा़रसी बक्स खो़न, मित्‌ टेन पा़रसी बाछाव मे आर मेनाक्‌आक्‌ पा़रसी रे मा़हना़ रेयाक्‌ पुथी आर फोरमेट ला़गित्‌ सर्च रे क्लिक मे

 

इका़, ओ़नलाईनरे नो़ङकानाक् बिसाई नो़वा पा़रसीते हा़लीरे बा़नुक्आ।

नो़वा पा़रसी रे बिसो़य दो़ नो़वाको़ पेज रे मेनेक्आ