Skip to content

जेहो़वा रेन गो़हाको़

पा़रसी बाछावमे Santhali (Devanagari)

नाटो़क लेकानाक्‌ बाईबेल पाड़हावको़

मो़ंज आड़ाङ रे, आसो़ल रा़ड़ रे रो़रो़ड़को़ आर बाईबेल रेयाक्‌ काथाको़ नाटो़क लेकाते मेनाक्‌, रेको़डिङ को़म डाउनलो़ड दाड़ेयाक्‌आ। ईसा़रा पा़रसी रे विडियो को़हों मेनाक्‌आ।

पा़रसी बक्स खो़न, मित्‌ टेन पा़रसी बाछाव मे आर मेनाक्‌आक्‌ पा़रसी रे नाटो़क लेकानाक्‌ बाईबेल पाड़हावको़ ञेल ला़गित्‌ सर्च रे क्लिक मे। जुरिक्‌कान बाईबेल पाड़हावको़ ञेल ला़गित्‌ बाईबेल पुथी रेयाक्‌ ञुतुम से मूल बिसाइ टाइप मे।

 

इका़, ओ़नलाईनरे नो़ङकानाक् बिसाई नो़वा पा़रसीते हा़लीरे बा़नुक्आ।

नो़वा पा़रसी रे बिसो़य दो़ नो़वाको़ पेज रे मेनेक्आ