Skip to content

Skip to secondary menu

जेहो़वा रेन गो़हाको़

Santhali (Devanagari)

बाईबेल ड्रामाको़

बाईबेल का़हनी खो़न सिखना़उता रेयाक्‌ ड्रामाको़ डाउनलो़ड मे। आर बाईबेल रे मेनाक्‌ को़ ञुतुमान हो़ड़को़ आर घो़टनाको़ खो़न चेद मे। इसा़रा पा़रसी विडियोको़ हो़ं मेनाक्‌आ।

पा़रसी बक्स खो़न, मित्‌ टेन पा़रसी बाछाव मे आर मेनाक्‌आक्‌ पा़रसी रे ड्रामाको़ ञेल ला़गित्‌ सर्च रे क्लिक मे। ड्रामाको़ ञेल ला़गित्‌ मूल बिसा़इ रेयाक्‌ जाहाँटाक्‌ काथा टाइप मे।

 

इका़, ओ़नलाईनरे नो़ङकानाक् बिसाई नो़वा पा़रसीते हा़लीरे बा़नुक्आ।

नो़वा पा़रसी रे बिसो़य दो़ नो़वाको़ पेज रे मेनेक्आ