Urukundo nyakuri ni iki?

Rimwe na rimwe inkuru zivuga ibyʼurukundo zirangizwa nʼagahinda cyangwa intimba, mu gihe urukundo nyakuri rwo ruramba kuko rushingiye ku mahame adahinduka yo muri Bibiliya.

Urukundo nyakuri ni iki?​—Ijambo ry’ibanze

Tugomba gukurikiza amahame ari muri iyi videwo ari na ko tuzirikana ko imico igenda itandukana mu birebana no kurambagiza no gushaka.

Urukundo nyakuri ni iki?

Amahame yo muri Bibiliya ashobora gufasha Abakristo guhitamo neza uwo bazabana no gukomeza kugaragarizanya urukundo nyakuri bamaze gushakana.