Soma ibirimo

Ingero z’umuburo muri iki gihe

Igihe Abisirayeli bari hafi kwambuka uruzi rwa Yorodani, bahuye n’ikigeragezo cyagerageje ubudahemuka bwabo. Bamwe batangiye kugirana imishyikirano n’Abamowabu bari hafi yabo, bituma bagwa mu bishuko n’ibikorwa by’ubwiyandarike. Ibikorwa byabo n’imyitwarire bagize bitubera umuburo muri iki gihe.